اسناد مرتبط با شورای عالی عتف

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آیین‌‌‌نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

آیین‌نامه داخلی کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

آیین‌‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

آیین‌ نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌هاو مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/8/89 مجلس شورای اسلامی

کلیات آییننامه اجرایی طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

دستورالعمل نظارت طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

 شرح تفضیلی وظایف شورای عالی عتف