اعضاء

نام و نام خانوادگی

سمت

جناب آقای دکتر فرهادی

نایب رئیس محترم شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری و وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر احمدی دانش آشتیانی

وزیر محترم آموزش‌وپرورش و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای مهندس زنگنه

وزیر محترم نفت و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای مهندس نعمت زاده

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای مهندس حجتی

وزیر محترم جهاد کشاورزی و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر واعظی

وزیر محترم ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و عضو منتخب دولت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر نوبخت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

سردار سرتیپ پاسدار دکتر دهقان

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای مهندس چیت چیان

وزیر محترم نیرو و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر آخوندی

وزیر محترم راه و شهرسازی و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر ستاری

معاون محترم علمی و فنّاوری ریاست جمهوری و عضو مدعو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدیان

رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر عباسی

عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای احمدی لاشکی

عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر سیف

رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر داوری اردکانی

رئیس محترم فرهنگستان علوم و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر مرندی

رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای استاد معلم دامغانی

رئیس محترم فرهنگستان هنر و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر حداد عادل

رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی

رئیس محترم دانشگاه تهران و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر مدرس هاشمی

رئیس محترم دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر جعفریان

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر میرزاده

رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر رهایی 

منتخب محترم انجمن های علمی کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر براری

منتخب محترم انجمن های علمی کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری

جناب آقای دکتر عباسپور

منتخب محترم انجمن های علمی کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری