اعضاء

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شأن حضور

(ماده قانونی که بر اساس آن عضو دعوت می­شود)

 

1

جناب آقای دکتر فرهادی

وزیر علوم

وزیر (رئیس کمیسیون دائمی)

 

2

جناب آقای دکتر وحید احمدی

دبیرکل محترم شورای عالی عتف

دبیر کل شورای عالی (نایب رئیس و دبیر کمیسیون دائمی)

 

3

جناب آقای دکتر وحید احمدی

معاون محترم پژوهشی و فنّاوری وزارت

معاون پژوهشی و فنّاوری وزارت

 

4

جناب آقای دکتر  شریعتی نیاسر

معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

معاون آموزشی وزارت

 

5

جناب آقای دکتر ملک زاده

معاون محترم تحقیقات و فنّاوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاون تحقیقات و فنّاوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

6

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدیان

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش

 

7

جناب آقای دکتر قبادیان

معاون محترم  آموزش، پژوهش و فنّاوری وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونان پژوهشی یا فنّاوری وزارتخانه­های منتخب دولت


8

جناب آقای دکتر زند

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونان پژوهشی یا فنّاوری وزارتخانه­های منتخب دولت


9

جناب آقای دکتر بیطرف

معاون محترم  مهندسی، پژوهش و فنّاوری وزارت نفت

معاونان پژوهشی یا فنّاوری وزارتخانه­های منتخب دولت

 

10

جناب آقای دکتر خوانساری

رئیس محترم پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

معاونان پژوهشی یا فنّاوری وزارتخانه­های منتخب دولت

 

11

جناب آقای مهندس مهاجری

معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

 

12

جناب آقای مهندس جبل عاملیان

رئیس محترم موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

رئیس مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 

13

جناب آقای دکتر رضوی

رئیس محترم موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی وزارت بازرگانی


14

جناب آقای دکتر جوادی یگانه

رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

15

جناب آقای دکتر واعظ مهدوی

معاون محترم امور فرهنگی و آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه

معاون امور فرهنگی و آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور
16

سرکار خانم دکتر نورشاهی

رئیس محترم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دو نفر از رؤسای مراکز پژوهشی و فنّاوری دولتی وابسته به وزارت، و یک نفر از رؤسای مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

17

جناب آقای دکتر مضطرزاده

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

دو نفر از رؤسای مراکز پژوهشی و فنّاوری دولتی وابسته به وزارت، و یک نفر از رؤسای مراکز پژوهشی 18وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

18

جناب آقای دکتر قانعی؟؟

رئیس محترم انستیتو پاستور ایران

دو نفر از رؤسای مراکز پژوهشی و فنّاوری دولتی وابسته به وزارت، و یک نفر از رؤسای مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

19

جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی

رئیس محترم دانشگاه تهران

دو نفر رؤسای دانشگاه­های دولتی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری عضو شورای علمی و یک نفر رئیس دانشگاه دولتی علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو شورای عالی

 

20

جناب آقای دکتر مدرس هاشمی

رئیس محترم دانشگاه صنعتی اصفهان

دو نفر رؤسای دانشگاه­های دولتی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری عضو شورای علمی و یک نفر رئیس دانشگاه دولتی علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو شورای عالی

 

21

جناب آقای دکتر جعفریان

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران

دو نفر رؤسای دانشگاه­های دولتی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری عضو شورای علمی و یک نفر رئیس دانشگاه دولتی علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو شورای عالی

 

22

جناب آقای مهندس غفاری

نماینده محترم اجرایی فرهنگستان علوم

نمایندگان ثابت فرهنگستان­های عضو شورای عالی

 

23

جناب آقای دکتر عزیزی

معاون محترم علمی فرهنگستان علوم پزشکی

نمایندگان ثابت فرهنگستان­های عضو شورای عالی

 

24

جناب آقای دکتر ربیعی

رئیس محترم پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر

نمایندگان ثابت فرهنگستان­های عضو شورای عالی

 

25

جناب آقای دکتر نصیری

دبیر محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی

نمایندگان ثابت فرهنگستان­های عضو شورای عالی

 

26

جناب آقای دکتر  اکرمی فر

رئیس مرکز همکاری های فنّاوری و نوآوری ریاست جمهوری

رئیس دفتر همکاری­های فنّاوری نهاد ریاست جمهوری

 

27

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمدیان

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها

 

28

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر میرمعزی

معاون محترم پژوهشی حوزه های علمیه

معاون پژوهشی حوزه علمیه قم

 

29

جناب آقای دکتر کی نژاد

عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر یا یکی از اعضای منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

30

جناب آقای دکتر واشقانی فراهانی

معاون محترم پژوهش و فنّاوری دانشگاه آزاد اسلامی

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

31

جناب آقای دکتر خلفی

رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

معاون پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران

 

32

جناب آقای دکتر سلطانی

رئیس محترم صندوق نوآوری و شکوفایی

مسئولین صندوق­های حمایتی و بنیادهای مرتبط، دبیران شوراهای عالی فنّاوری­های دارای اولویت ملی به پیشنهاد دبیرکل شورا و تأیید رئیس کمیسیون

 

33

جناب آقای دکتر لیاقت

دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران

سه نفر دانشمندان و صاحب­نظران سیاست­گذاری علم و فنّاوری منتخب انجمن­های علمی عضو شورای عالی

 

34

جناب آقای دکتر رهایی

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

سه نفر دانشمندان و صاحب­نظران سیاست­گذاری علم و فنّاوری منتخب انجمن­های علمی عضو شورای عالی

 

35

جناب آقای دکتر عباسپور

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

سه نفر دانشمندان و صاحب­نظران سیاست­گذاری علم و فنّاوری منتخب انجمن­های علمی عضو شورای عالی

 

36

-

-

سه نفر صاحب­نظران بخش­های تولیدی، خدماتی، خصوصی منتخب رئیس­جمهور عضو شورای عالی

 

37

-

-

دو نفر از صاحبا­نظران پژوهش و فنّاوری به انتخاب وزیر

 

38

جناب آقای دکتر شکرچی زاده

رئیس محترم مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

تبصره 1: معاونان وزارتخانه­ها و سازمان­های دولتی دیگر، بر حسب مورد، به پیشنهاد دبیرکل شورا و تشخیص وزیر و با حق رأی، به کمیسیون دائمی دعوت خواهند شد.

 

39

جناب آقای دکتر گلرو

قائم مقام محترم سازمان فضایی ایران

تبصره 1: معاونان وزارتخانه­ها و سازمان­های دولتی دیگر، بر حسب مورد، به پیشنهاد دبیرکل شورا و تشخیص وزیر و با حق رأی، به کمیسیون دائمی دعوت خواهند شد.

 

40

جناب آقای دکتر طیبی

رئیس محترم جهاد دانشگاهی

تبصره 1: معاونان وزارتخانه­ها و سازمان­های دولتی دیگر، بر حسب مورد، به پیشنهاد دبیرکل شورا و تشخیص وزیر و با حق رأی، به کمیسیون دائمی دعوت خواهند شد.

 

41

جناب آقای دکتر میرشجاعیان

معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تبصره 1: معاونان وزارتخانه­ها و سازمان­های دولتی دیگر، بر حسب مورد، به پیشنهاد دبیرکل شورا و تشخیص وزیر و با حق رأی، به کمیسیون دائمی دعوت خواهند شد.

 

42

جناب آقای دکتر سجادپور

رئیس محترم مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه

تبصره 1: معاونان وزارتخانه­ها و سازمان­های دولتی دیگر، بر حسب مورد، به پیشنهاد دبیرکل شورا و تشخیص وزیر و با حق رأی، به کمیسیون دائمی دعوت خواهند شد.