اعضاء

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقای دکتر غلامی

وزیر محترم علوم و رییس کمیسیون دائمی

2

جناب آقای دکتر برومند

دبیرکل محترم شورای عالی عتف

3

جناب آقای دکتر  شریعتی نیاسر

معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

4

جناب آقای دکتر ملک زاده

معاون محترم تحقیقات و فنّاوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

5

جناب آقای دکتر تورانی

سرپرست محترم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

6

جناب آقای دکتر قبادیان

معاون محترم  آموزش، پژوهش و فنّاوری وزارت صنعت، معدن و تجارت

7

جناب آقای دکتر زند

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی

8

جناب آقای مهندس بیطرف

معاون محترم  مهندسی، پژوهش و فنّاوری وزارت نفت

9

جناب آقای دکتر خوانساری

رئیس محترم پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات ( مرکز تحقیقات مخابرات ایران )

10

جناب آقای دکتر شکرچی زاده

رئیس محترم مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

11

جناب آقای مهندس مهاجری

معاون محترم تحقیقات ومنابع انسانی وزارت نیرو

12

دریادار دوم امیری

رئیس محترم موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

13

سرکار خانم دکتر فقیه نصیری

رئیس محترم موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

14

جناب آقای دکتر  سلگی

رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

15

جناب آقای دکتر نمکی

معاون محترم توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور

16

سرکار خانم دکتر نورشاهی

رئیس محترم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

17

جناب آقای دکتر عشوری

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

18

جناب آقای دکتر قانعی

رئیس محترم انستیتو پاستور ایران

19

جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی

رئیس محترم دانشگاه تهران

20

جناب آقای دکتر مدرس هاشمی

رئیس محترم دانشگاه صنعتی اصفهان

21

جناب آقای دکتر  کریمی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران

22

جناب آقای مهندس غفاری

نماینده محترم اجرایی فرهنگستان علوم

23

جناب آقای دکتر محققی

معاون محترم علمی فرهنگستان علوم پزشکی

24

جناب آقای دکتر ربیعی

رئیس محترم پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر

25

جناب آقای دکتر نصیری

دبیر محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی

26

جناب آقای دکتر محمدی

معاون محترم طرح و برنامه مرکز همکاری های فنّاوری و نوآوری ریاست جمهوری

27

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمدنژاد چاوشی

نماینده محترم  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

28

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر میرمعزی

معاون محترم پژوهشی حوزه های علمیه

29

جناب آقای دکتر کی نژاد

عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

30

جناب آقای دکتر رنجبر

معاون محترم پژوهش و فنّاوری دانشگاه آزاد اسلامی

31

جناب آقای دکتر موافقی

رئیس محترم پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

32

جناب آقای دکتر سلطانی

رئیس محترم صندوق نوآوری و شکوفایی

33

جناب آقای دکتر طیبی

رئیس محترم جهاد دانشگاهی

34

جناب آقای دکتر قره‌یاضی

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

35

جناب آقای دکتر قاسمی

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

36

جناب آقای دکتر واعظ مهدوی

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

37

جناب آقای دکتر میرشجاعیان

معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

38

جناب آقای دکتر سجادپور

رئیس محترم مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه