اخبار

یکصد و پنجاهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف برگزار شد.

یکصد و پنجاهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف برگزار شد.

یکصد و پنجاهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در جلسه مذکور گزارشی از حکمرانی منابع آب در برنامه هفتم توسعه کشور توسط نماینده سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون ارائه شد.

در این جلسه گزارشی با عنوان "برنامه هفتم توسعه: نظام مدیریت یکپارچه منابع آب" ارائه شد. محور­های ارائه شده شامل سیاست­های کلی برنامه هفتم، تبیین وضع موجود و شناسایی چالش­ها، راهبردها و سیاست­ها، اهداف و خلاصه احکام و مقرره‌ها می­باشد. سه بند 6، 7 و 11 در خصوص سیاست­های کلی برنامه هفتم در بخش آب مورد بررسی قرار گرفت، این سه بند عبارتنداز

بند 6:

حفظ منابع آبی

بند 7:

       استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور

       افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی

       کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری

       برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب

بند 11:

تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.

نماینده سازمان برنامه در ادامه چالش­های منابع آبی در کشور را در 4 دسته1- تغییر اقلیم،‌ 2- عدم تعادل بین منابع و مصارف آب و بحران آب در اکثرحوضه‌های آبریز، 3- ناکارآمدی اقتصاد آب و 4- عدم استقرار حکمرانی مطلوب آب بیان نمودند. در ادامه خلاصه احکام نظام مدیریت یکپارچه منابع آب  و خلاصه مقرره‌های نظام مدیریت یکپارچه منابع آب را در برنامه هفتم توسعه برشمردند و در پایان اعضای کمیسیون، نقطه نظرات خود را بیان داشتند.


۳۱ خرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۴۸
تعداد بازدید : ۲۱۶