اخبار

دویست و چهاردهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد.

دویست و چهاردهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار  شد.

دویست و چهاردهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار و دستورالعمل وظایف کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این جلسه، ابتدا گزارشی از برگزاری بیست و نهمین جلسه شورای عالی عتف با حضور رئیس جمهور محترم ارائه و مصوبات شورا توسط دکتر صالحی دبیرکل شورا تشریح گردید. شد. در این خصوص، اعضای حاضر در جلسه تاکید داشتند، حضور رئیس‌جمهور محترم در جلسات شورا نشانه اهتمام ایشان به حوزه‌های علم و فناوری است و این فرصت مناسبی است تا مسائل اساسی علم و فناوری در حضور ایشان مطرح و تصمیم گیری شود. در ادامه جلسه کمیسیون دائمی گزارشی از صندوق‌های اعطای پژوهانه (به عنوان نمونه بنیاد ملی علم (NSF)  توسط دکتر سمنانیان، رئیس کمیسیون علوم پایه و فناوری های همگرای شورا ارائه شد. در پایان نیز دستورالعمل وظایف کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف ارائه و به تصویب کمیسیون دائمی رسید. اعضای کمیسیون دائمی در خصوص این دستور عنوان داشتند که شورای عالی عتف به کمک کمیسیون‌های تخصصی خود باید هرجه بیشتر نقش فرادستگاهی خود را در تقسیم کار ملی در حوزه‌های فعالیت شورا ایفا نماید و کمیسیون های تخصصی بایستی تلاش بیشتری برای آماده سازی موضوعات مختلف برای ارائه در شورای عالی عتف نمایند. شایان ذکر است آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه بیست ‌و دوم، مورخ 23/07/1397 شورای عالی عتف به تصویب رسیده است و مطابق ماده 3 آیین نامه مذکور،  شرح تفصیلی وظایف کمیسیون‌های تخصصی  بایستی حسب دستورالعملی به تصویب کمیسیون دائمی برسد.

 

 

۱۰ تیر ۱۴۰۲ ۱۴:۱۰
تعداد بازدید : ۲۰۹