نشست هم اندیشی تعیین سیاست ها و اولویت های تحقیقاتی بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی کشور