فرم درخواست سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی عتف

مشخصات
*
نام دبیر و یا مدیر *
مثال: از ساعت 14 تا 16 *
*
به جهت هماهنگی احتمالی درخصوص اتاق جلسات *
*
امکانات سمعی و بصری
پذیرایی


*
به جهت دریافت پیام الکترونیکی تاییدیه ثبت نام *