فرم درخواست سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی عتف

مشخصات
*
*
نام دبیر و یا مدیر *
مثال: از ساعت 14 تا 16 *
*
*
به جهت هماهنگی احتمالی درخصوص اتاق جلسات *
*
امکانات سمعی و بصری
پذیرایی
*
حتی المقدور از ایمیل داخلی استفاده شود. *