بازدید دبیرکل شورای عالی عتف از غرفه طرح های کلان ملّی