تقویم جلسات دبیرخانه

مرداد ۱۴۰۰
July - August 2021
ذوالحجه - محرم - ١٤٤٢
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
17
٠٧
۲۷
18
٠٨
۲۸
19
٠٩
۲۹
20
١٠
۳۰
21
١١
۳۱
22
١٢
۱
23
١٣

۲
24
١٤
۳
25
١٥
۴
26
١٦
۵
27
١٧
۶
28
١٨
۷
29
١٩
۸
30
٢٠

۹
31
٢١
۱۰
01
٢٢
۱۱
02
٢٣
۱۲
03
٢٤
۱۳
04
٢٥
۱۴
05
٢٦
۱۵
06
٢٧

۱۶
07
٢٨
۱۷
08
٢٩
۱۸
09
٠١
۱۹
10
٠٢
۲۰
11
٠٣
۲۱
12
٠٤
۲۲
13
٠٥

۲۳
14
٠٦
۲۴
15
٠٧
۲۵
16
٠٨
۲۶
17
٠٩
۲۷
18
١٠
۲۸
19
١١
۲۹
20
١٢

۳۰
21
١٣
۳۱
22
١٤
۱
23
١٥
۲
24
١٦
۳
25
١٧
۴
26
١٨
۵
27
١٩
مناسبت های ماه : مرداد