تقویم جلسات دبیرخانه

مهر ۱۴۰۰
September - October 2021
صفر - ربيع الاول - ١٤٤٣
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
18
١١
۲۸
19
١٢
۲۹
20
١٣
۳۰
21
١٤
۳۱
22
١٥
۱
23
١٦
۲
24
١٧

۳
25
١٨
۴
26
١٩
۵
27
٢٠
۶
28
٢١
۷
29
٢٢
۸
30
٢٣
۹
01
٢٤

۱۰
02
٢٥
۱۱
03
٢٦
۱۲
04
٢٧
۱۳
05
٢٨
۱۴
06
٢٩
۱۵
07
٠١
۱۶
08
٠٢

۱۷
09
٠٣
۱۸
10
٠٤
۱۹
11
٠٥
۲۰
12
٠٦
۲۱
13
٠٧
۲۲
14
٠٨
۲۳
15
٠٩

۲۴
16
١٠
۲۵
17
١١
۲۶
18
١٢
۲۷
19
١٣
۲۸
20
١٤
۲۹
21
١٥
۳۰
22
١٦

مناسبت های ماه : مهر
  • ۳۰ مهر جلسه کمیسیون دائمی