وزارت بهداشت

انجمن

کاندیدا

مدارک

اپیدمیولوژیست های ایران

دکتر رضا چمن

مشاهده رزومه

انتقال خون ایران

دکتر یوسف مرتضوی

مشاهده رزومه

انستزیولوژی و مراقبت های ویژه

دکتر اتابک نجفی

مشاهده رزومه

انگل شناسی ایران

دکتر غلامرضا مولوی

مشاهده رزومه

اورولوژی ایران

دکتر عباس بصیری

مشاهده رزومه

آسیب شناسی ایران

دکتر مسلم بهادری

مشاهده رزومه

آموزش علوم پزشکی ایران

دکتر سیدمحمد پورحسینی

مشاهده رزومه

بهداشت ایران

دکتر بیژن صدری زاده 

مشاهده رزومه

بهداشت محیط ایران

دکتر علیرضا مصداقی نیا

مشاهده رزومه

پریودونتولوژی ایران

دکتر بهزاد هوشمند

مشاهده رزومه

پزشکان کودکان ایران

 دکتر منصور بهرامی

مشاهده رزومه

پیوند سلول های بنیادی خونساز ایران

دکتر کامران علی مقدم

مشاهده رزومه

جامعه آزمایشگاهیان ایران

دکتر محمد وجگانی

مشاهده رزومه

جامعه جراحان ایران

دکتر محمدرضا ظفرقندی

مشاهده رزومه

جراحان توراکس ایران

دکتر محمد بهگام شادمهر

مشاهده رزومه

جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

دکتر محمد مهدی آخوندی

مشاهده رزومه

چشم پزشکی ایران

دکتر علی صادقی طاری

مشاهده رزومه

حشره شناسی پزشکی ایران

دکتر محمدرضا یعقوبی ارشادی

مشاهده رزومه

دکترای علوم آزمایشگاهی و تشخیص طبی ایران

دکتر امیرحسن زرنانی

مشاهده رزومه

دندانپزشکی ایران

دکتر امیررضا رکن

مشاهده رزومه

رادیولوژی ایران

دکتر حسن هاشمی

مشاهده رزومه

روانپزشکان ایران

دکتر احمدعلی نوربالا تفتی

مشاهده رزومه

سم شناسی و مسمومیت های ایران

دکتر امید سبزواری

مشاهده رزومه

فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

مشاهده رزومه

پوست و آمیزشی ایران

دکتر محمدعلی نیلفروش زاده

مشاهده رزومه

متخصصین زنان و مامایی ایران

دکتر اعظم السادات موسوی

مشاهده رزومه

متخصصین عفونی و گرمسیری ایران

دکتر مینو محرز

مشاهده رزومه

مغز و اعصاب کودکان ایران

دکتر سیدحسن حسنپور اونجی

مشاهده رزومه

میکروب شناسی ایران

دکتر محمدمهدی فیض آبادی

مشاهده رزومه

ویروس شناسی ایران

دکتر سیدمهدی مرعشی

مشاهده رزومه

هماتولوژی و انکولوژی ایران

دکتر اردشیر قوام زاده

مشاهده رزومه

 پرستاری ایران

 دکتر سهیل نجفی مهری

 

مشاهده رزومه

 

جراحان دهان فک و صورت ایران

 

دکتر محمد بیات

 

مشاهده رزومه

 فیزیوتراپی ایران

 

دکتر محمدعلی محسنی بندپی

 

مشاهده رزومه

 

گوارش و کبد ایران

 دکتر رضا ملک زاده

 

مشاهده رزومه

 

مامایی ایران

 دکتر محبوبه والیانی

 

مشاهده رزومه

 نفرولوژی ایران

 دکتر شهرزاد عصاره

 

مشاهده رزومه

 آموزش پزشکی ایران

 دکتر محمداسماعیل اکبری

 مشاهده رزومه

 ژنتیک پزشکی ایران

 دکتر سیدمحمد اکرمی

 مشاهده رزومه

 غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

 دکتر ربابه شیخ الاسلام

 مشاهده رزومه