کارگاههای آموزشی

جدول 2: کارگاه­های آموزشی دبیرخانه شورای عالی عتف برای هفته پژوهش

 

ردیف

عناوین کارگاه آموزشی

عنوان ستاد تخصصی

نام مدرس

1

کارگاه آموزش نرم­ افزارهای کاربردی در مطالعات آینده­ پژوهی

آینده­ نگاری و اولویت‌گذاری علم و فناوری

دکتر طاها ربانی

2

آشنایی با روش­های ارزیابی تحقیق و توسعه

پایش و ارزیابی

دکتر علی ملکی- دکتر ناصر باقری مقدم

3

مدیریت ریسک کسب و کارهای دانش­بنیان

دانش­ بنیان

دکتر محمد صالح ترکستانی

4

کارگاه آموزشی ثبت اختراع و مالکیت فکری

دکتر مرتضی رضاپور

 
 animation2