اخبار

بررسی پیش نویس دستورالعمل مدیریت و راهبری و تأمین مالی طرح های کلان

بررسی پیش نویس دستورالعمل مدیریت و راهبری و تأمین مالی طرح های کلان
دبیر علمی ستاد طرح های کلان ملی با بیان اینکه پیشنویس دستورالعمل مدیریت و راهبری و تأمین مالی و کنترل بودجه طرح های کلان تدوین شده است، گفت: به منظور بررسی پیشنویس تهیه شده جلسه ای با حضور معاونین وزارتخانه های ذیربط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، جلسه بررسی پیش نویس دستورالعمل زیرسیستمهای مدیریت و راهبری و تأمین مالی و کنترل بودجه طرحهای کلان ملی با حضور دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی عتف و معاونین وزارتخانه های ذیربط برگزار شد.

دکتر سید مهدی سجادیفر، دبیر علمی ستاد طرحهای کلان ملی دبیرخانه شورای عالی عتف در گفتگو با پایگاه اطلاعرسانی دبیرخانه شورای عالی عتف گفت: از معضلات آییننامه پیشین یکی عدم تطابق آن با مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی و دیگری در نظر نگرفتن ساز و کار تأمین مالی و کنترل بودجه طرحهای کلان بود.

وی افزود: به همین دلیل بر اساس مصوبه جلسه شانزدهم شورای عالی عتف مقرر شد کارگروهی با حضور تعدادی از وزراء و رؤسای دانشگاهها تشکیل شود تا درخصوص نحوه تأمین اعتبار هر یک از طرحهای کلان تأیید شده در قالب سهم عتف، دستگاه اجرایی و بخش خصوصی و اصلاح ساختار اجرایی آنها پیشنهادی را به جلسه آتی شورای عالی ارائه نماید.

سجادیفر افزود: دبیرخانه شورای عالی به منظور آماده ساختن مقدمات تشکیل جلسه کارگروه مذکور و تدوین پیشنویس آییننامههای مورد نیاز، کمیته کارشناسی با حضور نمایندگان و کارشناسان دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل داد.

دبیر علمی ستاد طرحهای کلان ملی با بیان اینکه پیشنویس دستورالعمل مدیریت و راهبری و تأمین مالی طرحهای کلان در این کمیته تدوین شده است، گفت: به منظور بررسی پیشنویس تهیه شده جلسه ای با حضور معاونین وزارتخانههای ذیربط برگزار شد.

مهدی سجادیفر با بیان اینکه این دستورالعمل صرفاً طرحهای کلان فعلی مصوب شورای عالی عتف را شامل میشود، افزود: بر اساس این دستورالعمل طرحهای کلان ملی موجود به سه دسته تقسیم میشوند که سهم دستگاههای سفارش دهنده و شورای عالی به تناسب متفاوت خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، ادامه بررسی این آیین نامه به جلسه آتی موکول شد.

انتهای پیام

 

 

 

۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۳۰
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۷,۱۰۳