اخبار

از سوی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی؛

کتاب رصد اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ منتشر شد

کتاب رصد اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ منتشر شد
کتاب "رصد اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳" توسط تیم تحقیقاتی پیمایش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تألیف و از سوی انتشارات موسسه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف به نقل از مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، معصومه قارون عضو هیئت علمی مؤسسه و مجری طرح گفت: یکی از اهداف اصلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با دانش و مهارت مورد نیاز مشاغل است که برای تحقق آن، ایجاد نظام مستمر ارزیابی و توسعه منابع انسانی کشور، به عنوان یکی از ارکان اصلی و مهم توسعه پایدار و توسعه مبتنی بر دانش ضروری تشخیص داده شد.

وی گفت: برای نیل به هدف توسعه اشتغال و راهبرد اساسی تناسب اشتغال و تحصیل، سیاست استفاده از نظام یکپارچه جمع‌آوری، پردازش و نشر مستمر اطلاعات بازار کار در برنامه ششم توسعه لحاظ شد که برای تحقق این سیاست، اقدام اساسی طراحی و استقرار نظام جامع پیگیری وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان در دستور کار برنامه قرار گرفت. از آنجا که موضوع اشتغال دانش‌آموختگان و مسائل بازار کار از موضوعات تخصصی پژوهشی مؤسسه در دهه‌های قبل بوده، اجرای طرح مطالعاتی تدوین الگوی پیمایش یا رصد دانش‌آموختگان در بازار کار در سال ۱۳۹۴ در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی آغاز و نتایج آن در پاییز سال ۱۳۹۶ منتشر شد.

این گزارش به ارائه نتایج ردیابی یا رصد وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ اختصاص دارد و در سه فصل تدوین شده است و در فصل اول، تعاریف و روش شناسی آمده است، در فصل دوم جداول آماری با توزیع‌های مختلف قابل مشاهده است و در فصل سوم نیز نقشه‌های جغرافیایی از توزیع دانش‌آموختگان و وضعیت اشتغال آن‌ها در سطح استان‌ها ارائه شده است.

۲۶ آبان ۱۳۹۹ ۲۱:۴۰
تعداد بازدید : ۲۹۱