اخبار

پایان بررسی پیش نویس دستورالعمل مدیریت و راهبری و تأمین مالی طرح های کلان

پایان بررسی پیش نویس دستورالعمل مدیریت و راهبری و تأمین مالی طرح های کلان
دبیر علمی ستاد طرح های کلان ملی با بیان اینکه بررسی پیش نویس دستورالعمل مدیریت و راهبری و تأمین مالی و کنترل بودجه طرح های کلان در جلسه معاونین وزارتخانه های ذی ربط به پایان رسیده است، گفت: طبق مصوبه شورای عالی مقرر است کارگروهی با حضور تعدادی از وزراء و رؤسای دانشگاه ها این پیش نویس را جهت طرح در جلسه آتی شورای عالی عتف مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، دومین جلسه بررسی پیش نویس دستورالعمل زیرسیستمهای مدیریت و راهبری و تأمین مالی و کنترل بودجه طرحهای کلان ملی با حضور دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی عتف و معاونین وزارتخانه های ذیربط برگزار شد.

دکتر سید مهدی سجادیفر، دبیر علمی ستاد طرحهای کلان ملی دبیرخانه شورای عالی عتف در گفتگو با پایگاه اطلاعرسانی دبیرخانه شورای عالی عتف گفت: دومین جلسه بررسی پیش نویس دستورالعمل زیرسیستمهای مدیریت و راهبری و تأمین مالی و کنترل بودجه طرحهای کلان ملی با حضور معاونین وزارتخانههای ذیربط برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه پیش نویس مذکور پس از انجام برخی اصلاحات به اتفاق آرا مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد تا پیش از جلسه آتی شورای عالی عتف در کارگروهی که با حضور تعدادی از وزراء و رؤسای دانشگاهها تشکیل می شود مورد بررسی قرار گیرد.

سجادیفر افزود: بر اساس مصوبه جلسه شانزدهم شورای عالی عتف مقرر شده است کارگروهی با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ نیرو؛ نفت؛ صنعت، معدن و تجارت؛ ارتباطات و فنّاوری اطلاعات؛ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ معاون علمی و فنّاوری رئیس جمهور؛ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ رؤسای دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر؛ علوم پزشکی تهران؛ علامه طباطبائی و آزاد اسلامی تشکیل شود تا درخصوص نحوه تأمین اعتبار هر یک از طرحهای کلان تأیید شده در قالب سهم عتف، دستگاه اجرایی و بخش خصوصی و اصلاح ساختار اجرایی آنها پیشنهادی را به جلسه آتی شورای عالی ارائه نماید.

سجادیفر با بیان اینکه این دستورالعمل صرفاً طرحهای کلان فعلی مصوب شورای عالی عتف را شامل میشود، افزود: بر اساس این دستورالعمل طرحهای کلان ملی موجود به سه دسته تقسیم میشوند که سهم دستگاههای سفارش دهنده و شورای عالی به تناسب متفاوت خواهد بود.

انتهای پیام

۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۳۷
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۶,۷۳۱