اخبار

در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف مطرح شد:

ارائه گزارش طرح‌های ثبت شده در سامانه سمات و نحوه بررسی طرح های ثبت شده در کمیسیون

ارائه گزارش طرح‌های ثبت شده در سامانه سمات و نحوه بررسی طرح های ثبت شده در کمیسیون
در یکصد و سی و دومین نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف ارائه گزارش طرح‌های ثبت شده در سامانه سمات و نحوه بررسی طرح های ثبت شده در کمیسیون به بحث گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در این جلسه گزارش طرح‌های ثبت شده در سامانه سمات و نحوه بررسی طرح های ثبت شده در کمیسیون توسط دکتر افتخاری دبیر کمیسیون ارائه شد. در این ارائه، آماری از طرح‌ه‍‍ای ثبت شده در سال‌های 94 تا 1398 شامل تعداد طرح ها، میزان اعتبارات آنها، طرح های استانی و ملی و غیره مطرح ارائه شد. بعد از ارائه اعضای محترم روی نحوه بررسی طرحها بحث و بررسی کردند.مقرر شد در ذیل کمیسیون سه کارگروه 1 آب 2 کشاورزی 3 منابع طبیعی تشکیل شود و اعضای کمیسیون با توجه به تخصصی که دارند با عضویت در این کارگروهها طرحهای ثبت شده در سامانه سمات را بررسی کنند همچنین مسئول کارگروه بصورت دوره ای گزارش عملکرد را به کمیسیون بدهد. علاوه بر این مقرر شد در جلسه آینده اولویت های پژوهشی مصوب شورای عالی عتف بین کارگروه‌ها جهت بررسی طرح‌های سامانه تقسیم بندی شود. 

لازم به ذکر است به استناد ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده(50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (1%) از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به استثنای فصول (1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند و این اعتبارات بایستی در ذیل سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری مصوب شورای عالی عتف با ثبت در سامانه سمات هزینه شود. لذا به جهت اجرایی¬سازی ماموریت¬های قانونی و با توجه به اتمام دوره سیاست¬ها و اولویت¬های پژوهش و فناوری کشور (1396-1400) بایستی این موضوع در دستور کار کمیسیون های تخصصی شورا قرار گیرد.

 
۱۰ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۱۸
تعداد بازدید : ۷۷۵