اخبار

در دبیرخانه شورای عالی عتف رخ داد:

نظام نامه تهیه اولویت های پژوهشی علم و فناوری کشور تشریح شد

نظام نامه تهیه اولویت های پژوهشی علم و فناوری کشور تشریح شد
در هفتمین نشست دبیران کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف نظام نامه تهیه اولویت های پژوهشی علم و فناوری کشور جهت شروع برنامه تهیه سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور در افق 1401-1405در کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این جلسه دکتر عادل آذر عضوء هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، به تشریح نظام نامه تهیه اولویت های پژوهشی علم و فناوری کشور در افق 1401-1405 پرداخت. وی ابتدا به تشریح تعاریف و مفاهیم موجود در نظام نامه از جمله تعریف چالش، ابرچالش، مرز دانش، کلان روند، حوزه های دانشی و غیره پرداخت تا در مرحله عملیاتی در کمیسیون های تخصصی روی این مفاهیم اتفاق نظر باشد. پس از شرح روش شناسی کار در پایان به فرم ها و کاربرگ هایی اشاره کرد که قرار است در جلسات کمیسیون های تخصصی تکمیل شوند. این فرم ها شامل کاربرگ های مربوط به فهرست ابرچالش ها و چالش های بخش های مختلف، فهرست کلان روندهای حوزه علم و فناوری، کاربرگ چالش ها و اولویت های پژوهشی علم و فناوری مرتبط با آنها در بخش های مختلف، کاربرگ کلان روندها و اولویت های مرتبط با آنها در حوزه های هفتگانه علم و فرم نهایی جمع بندی این موارد است. در پایان، موضوع از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت و بر روی نحوه عملیاتی کردن این روش در کمیسیون های تخصصی بحث شد. 

لازم به ذکر است به استناد ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند « ب» ماده 64 برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (1%) از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به استثنای فصول (1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند و این اعتبارات بایستی در ذیل سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری مصوب شورای عالی عتف هزینه شود. لذا به جهت اجرایی سازی ماموریت های که در قوانین مذکور بر عهده شورای عالی عتف و دبیرخانه آن محول شده است و با توجه به اتمام دوره سیاست ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور (1396-1400) لازم است به روزرسانی سیاستها و اولویتها در دستور کار کمیسیون های تخصصی شورا قرار گیرد. 

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۷:۴۸
تعداد بازدید : ۵۸۹