اخبار

در کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری شورای عالی عتف بررسی شد:

پیش نویس دستورالعمل نحوه شکل گیری و فعالیت پهنه های علم و فناوری کشور

پیش نویس دستورالعمل نحوه شکل گیری و فعالیت پهنه های علم و فناوری کشور
در یکصد و پانزدهمین نشست کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری شورای عالی عتف، پیش نویس دستورالعمل نحوه شکل گیری و فعالیت پهنه های علم و فناوری کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در این رابطه به استناد تبصره 2 ماده 2 آیین نامه نحوه تاسیس و توسعه پهنه ها و مناطق ویژه علم و فناوری کشور، مصوب جلسه 25 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، دبیرخانه شورا مکلف است نسبت به تهیه دستورالعملی مشتمل بر فرایند و شاخص‌ها‌ و الزامات برای شناسایی و تأیید پهنه های علم و فناوری اقدام کرده و به تصویب کمیسیون دائمی شورا برساند. در این خصوص پیس نویس دستورالعمل مذکور پس از تهیه در کارگروه مرتبط در دبیرخانه شورا، توسط مهندس قائم پناه کارشناس دبیرخانه ارائه شد. این دستورالعل شامل 6 ماده و 5 تبصره است که پس از ارائه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از اعمال نظرات اعضاء، مجدد در کمیسیون هماهنگی مطرح شود.

در این جلسه همچنین متدولوژی بازطراحی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور توسط خانم آقایی نماینده دکتر سپهر قاضی نوری ارائه شد. وی در این ارائه 1- به بررسی نقاط ضعف گزارش علم، فناوری و نوآوری موجود، 2- مروری بر گزارش علم، فناوری و نوآوری ملی کشورهای منتخب، 3- الگوی پیشنهادی برای تهیه گزارش جدید 4- راهنمای کمیسیون های تخصصی برای تدوین شاخص های شاخص‌های پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری اشاره داشت.

 
۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۳۷
تعداد بازدید : ۵۹۱