اخبار

در دویست و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف روی داد:

تصویب دو طرح کلان اجرای بلند مدت

تصویب دو طرح کلان اجرای بلند مدت

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این نشست پیشنهاد دو طرح کلان اجرایی بلند مدت سرمایه گذاری کلان در بخش آموزش، پژوهش و فناوری بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

مورد اول: طرح مدیریت مالی عمومی هوشمند دولت بود که با همکاری وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت عتف مطرح شده است و هدف از آن تدوین مدلی برای نظام مدیریت نقدینگی در قالب نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و شناسایی نیازها است.

طرح دوم: توسعه فناوری های کلیدی حوزه دریایی با اولویت زیرسطحی بود. این طرح از طرح های مصوب سال ۱۳۹۲ شورای عالی عتف بود که در سال های بعد جزء طرح های اولویت دار قرار گرفت و در این جلسه با رویکرد جدید مورد بازبینی قرار گرفت.

در این جلسه همچنین گزارش عملکرد پژوهش، فناوری و نوآوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی توسط دکتر بازرگان معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارائه شد. در این گزارش که در راستای اثربخشی پژوهشها در جهت پاسخگویی به مسائل و نیازهای کشور تنظیم شده بود، ابتدا به ساختار سازمان، موسسات و پژوهشگاه ها و مراکز زیرمجموعه آن و سپس ماموریتهای پژوهشی، آموزشی و ترویجی سازمان اشاره شد و همچنین خروجی های آن را برشمرد. وی با شاخص های علم سنجی از جمله تعداد مقالات، به برخی از دستاورهای زیرمجموعه های سازمان اشاره کرد و با چند دانشگاه مرتبط مقایسه کرد. همچنین نمونه هایی از پروژه های تحقیقاتی از جمله 32 عنوان طرح کلان سازمان عنوان شد. 

در پایان به نقش و اهمیت شورای عالی عتف در جهت هماهنگ کردن موسسات زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی با دانشگاه ها و دانشکده های کشاورزی وزارت علوم اشاره و خواستار تقویت آن شد.

۲۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۴۷
تعداد بازدید : ۶۹۵