اخبار

در دبیرخانه شورای عالی عتف روی داد:

ارائه گزارشی از آخرین وضعیت طرح کلان «توسعه علم و فناوری رمز کشور»

ارائه گزارشی از آخرین وضعیت طرح کلان «توسعه علم و فناوری رمز کشور»
در یکصد و سی و پنجمین جلسه کمیسیون صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات شورای عالی عتف، گزارشی از آخرین وضعیت طرح کلان «توسعه علم و فناوری رمز کشور ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف این جلسه، ابتدا دبیر کمیسیون به موضوع لزوم ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی مصوب به عنوان یکی از اهم وظایف کمیسیون پرداخت. دکتر طهوری، دبیر کمیسیون در خصوص سه طرح کلان مصوب که ذیل کمیسیون است، توضیحاتی ارائه و به وظیفه کمیسیون در خصوص راهبری طرح‌ها اشاره کرد و یکی از برنامه‌های کمیسیون در شش ماهه دوم سال جاری را بررسی وضعیت پیشرفت این طرح‌ها دانست. در ادامه دکتر صادق زاده، رئیس کمیسیون نیز به لزوم ارزیابی و تحلیل عملکرد پژوهش و فناوری دستگاه‌های عضو کمیسیون و بررسی هم‌راستایی عملکرد آن‌ها با سیاست‌‌ها و اولویت‌‌های پژوهش و فناوری در حوزه کمیسیون و تهیه گزارش‌‌های تحلیلی مربوطه به عنوان یکی از مأموریت‌های کمیسیون اشاره نمود و از نمایندگان حقوقی دستگاه‌های عضو کمیسیون نیز درخواست نمود در جلسات آتی کمیسیون در سال جاری، گزارشی را در این خصوص تهیه و ارائه نمایند.

در ادامه جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت طرح کلان «توسعه علم و فناوری رمز کشور» توسط دکتر سلماسی زاده ارائه شد. این طرح که به مجری‌گری دانشگاه صنعتی شریف تعریف شده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به عنوان بهره‌بردار تعیین شده است، به دلیل عدم تأمین منابع مالی توسط بهره‌بردار راکد مانده است و پیشرفتی نداشته است. در نهایت پیشنهاد شد با توجه به تغییر وزیر در وزارتخانه مربوطه، مکاتبه‌ای از جانب دبیرکل شورا مبنی بر تعیین تکلیف این طرح صورت پذیرد.

۱۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۳۳
تعداد بازدید : ۵۹۰