فهرست اولیه شاخص های ارزیابی اقدامات

همانطور که توضیح داده شد براساس چارچوب ارائه شده هر یک از دستگاه­های اجرایی پس از تعیین اقدامات لازم برای پیاده ­سازی برنامه ­های مصوب، بایستی سنجه ­هایی (شاخص­ هایی) را برای ارزیابی میزان پیشرفت آن اقدامات پیشنهاد نمایند. به منظور تهیه فهرست اولیه از شاخص­های موجود در حوزه ارزیابی علم، فناوری و نوآوری، کارگروهی در دبیرخانه شورای عالی عتف تشکیل شد. مسئولیت راهبری کارگروه بر عهدۀ آقای مهندس امیداور بود و اعضاء کارگروه عبارتند از: آقایان دکتر ابویی، دکتر علیدوستی، دکتر ناظمی، مهندس کاظمی، پاکزاد، دکتر دوران، مهندس جلالی منش، فراست، گنجی، نبوی، شیدایی، عمرانی، احمدیان، کارشناس، حیدری و خانم انصافی.

کارگروه پس از بررسی شاخص­های بین­ اللملی و همچنین شاخص­ های مصوب در حوزه علم، فناوری و نوآوری، فهرست اولیه از شاخص­ های موجود در این حوزه را استخراج کرده است که در ادامه ارائه می­شود. بدیهی است که فهرست شاخص­های ارائه شده اولیه و غیر قابل استناد می­باشند و دستگاه­های متولی اجرای سیاست­های کلی علم و فناوری می­توانند از شاخص ­های ارائه شده به عنوان مبنایی برای طراحی شاخص ­های مرتبط با اقدامات خود بهره­ برداری کنند.

پیوست 3: فهرست اولیه شاخص ­های ارزیابی اقدامات

ردیف

عنوان شاخص

1

تعداد اساتید مراکز آموزشی و پژوهشی علوم انسانی

2

تعداد اساتید و دانشمندان ایرانی در رده‌های مدیریتی مجامع، انجمن ها و کنوانسیون‌های علمی در جهان اسلام

3

تعداد اعضای هیئت علمی با درجه استاد تمام در رشته های انسانی

4

تعداد اعضای هیئت علمی صاحب نظر به کل اعضای هیئت علمی

5

تعداد افراد و پژوهشگران شاغل در شهرک‌ها و پارک‌های علم و فناوری

6

تعداد برندگان ایرانی جوایز بین‌المللی

7

تعداد برندگان ایرانی جوایز بین‌المللی در علوم پایه و تحقیقات بنیادی

8

تعداد برندگان جوایز بین المللی در مقایسه با کشورهای  منطقه  و جهان اسلام

9

تعداد پژوهشگر فعال در حوزه‌های اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در یک میلیون

10

تعداد پژوهشگران حوزه مالکبت فکری

11

تعداد پژوهشگران در حوزه اخلاق علم و فناوری

12

تعداد پژوهشگران در علوم پایه و تحقیقات بنیادی در یک میلیون نفر جمعیت

13

تعداد پژوهشگران در یک میلیون نفر جمعیت

14

تعداد پژوهشگران در یک میلیون نفر جمعیت در حوزه علوم انسانی

15

تعداد پژوهشگران در یک میلیون نفر جمعیت در حوزه علوم انسانی

16

تعداد پژوهشگران شرکت کننده در همایش های علمی معتبر بین المللی در جهان اسلام

17

تعداد پژوهشگران عضو شبکه های ارتباطی خارجی

18

تعداد پژوهشگران عضو شبکه های ارتباطی داخلی

19

تعداد پژوهشگران فعال در حوزه نظریه‌پردازی تولید علم و جنبش نرم‌افزاری

20

تعداد پژوهشگران مراکز آموزشی و پژوهشی علوم انسانی

21

تعداد دانش آموختگان رشته های مرتبط با مدیریت دانش و سیاستگذاری علم و فناوری

22

تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در هر سال به تفکیک مقطع، گروه و رشته

23

تعداد دانشجویان خارجی مسلمان در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران

24

تعداد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی علوم انسانی که رشته کارشناسی آنان از گروه علوم انسانی نبوده است

25

تعداد دانشجویان و دانش‌آموختگان مراکز آموزشی علوم انسانی

26

تعداد شاغلان تحقیقاتی برحسب استان های کشور در حوزه علوم انسانی

27

تعداد کل شاغلان تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت در حوزه علوم انسانی

28

تعداد متخصصان و پژوهشگران برجسته جذب شده از کشورهای اسلامی

29

تعداد متخصصان و پژوهشگران برجسته جذب شده از کشورهای جهان

30

تعداد نخبگان جذب شده در سال در موسسات تحقیقاتی

31

تعداد نیروهای پشتیبانی و خدماتی تحقیقات در حوزه علوم انسانی

32

تعداد و درصد پژوهشگران برحسب رشته تخصصی در حوزه علوم انسانی

33

تعداد و نسبت دانشجویان در رشته های بین رشته ای بین علوم انسانی و سایر شاخه ها

34

تعداد و نسبت دانشجویان در رشته های علوم انسانی

35

تناسب تخصص و تجربه سیاستگذاران با حوزه سازمانی آنان

36

تنوع شیوه های جذب دانشجو

37

درصد اشتغال دانش آموختگان

38

درصد پژوهشگران از کل شاغلان تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

39

درصد پژوهشگران از کل شاغلان تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

40

درصد پژوهشگران در بخش‏های مختلف تحقیقات از کل شاغلان تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

41

درصد پژوهشگران مراکز دولتی از کل پژوهشگران در حوزه علوم انسانی

42

درصد پژوهشگران مراکز دولتی از کل پژوهشگران در حوزه علوم انسانی

43

درصد تکنیسین های شاغل در تحقیقات از کل شاغلان تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

44

درصد جذب دانش آموزان با معدل بالا در رشته های علوم انسانی

45

درصد رشد تعداد پژوهشگران در حوزه علوم انسانی

46

درصد شاغلان تحقیقاتی مراکز دولتی از کل شاغلان تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

47

درصد کارشناسان پژوهشی از کل شاغلان تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

48

درصد نخبگان شاغل درزمینه مرتبط با رشته

49

سهم برخورداری دانشجویان از فرصت‌های تحصیلی به نسبت جمعیت مناطق جغرافیایی (مناطق محروم)

50

نرخ جابجایی بین دانشجویان حوزه و دانشگاه

51

نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه‌های و پژوهشگاه‌های در مناطق جغرافیایی (مناطق محروم)

52

نسبت پژوهشگر به یک میلیون نفر در مقایسه با کشورهای جهان اسلام

53

نسبت تخلفات علمی-پژوهشی در اقشار دانشگاهی به کل پژوهشگران

54

نسبت جنسیتی استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور

55

نسبت دانش‌آموختگان مهاجرت کرده و مقیم خارج به  کل نخبگان در مقایسه با جهان اسلام

56

نسبت نخبگان مهاجرت کرده و مقیم خارج به کل نخبگان

57

نسبت نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی به کل نرخ بیکاری

58

تعداد ارجاعات علمی به مقالات بین حوزه و دانشگاه

59

تعداد استنادها به تولیدات علمی در شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری

60

تعداد دادگاه‌های تخصصی مالکیت معنوی

61

تعداد مراکز مشتری و استفاده کننده از  نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری

62

کیفیت و اعتبار داده ها و اطلاعات نظام های  ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی علم و فناوری

63

مقایسه نسبت استنادهای جذب شده به مقالات ایرانی در پایگاه‌های استنادی با کشورهای جهان

64

مقایسه نسبت استنادهای جذب شده به مقالات ایرانی در پایگاه‌های استنادی با کشورهای جهان در علوم پایه و تحقیقات بنیادی

65

میزان ارتقا رتبه کشور در ارزیابی های بین المللی در زمینه فناوری

66

میزان استفاده مشتریان و ذینفعان از نظام‌های ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی علم و فناوری

67

میزان رضایت مدیران شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری از حمایت و عملکرد دولت

68

نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد پژوهشگران و شاغلان تحقیقاتی به تفکیک در حوزه علوم انسانی

69

نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد کل طرحهای تحقیقاتی پایان یافته در حوزه علوم انسانی

70

نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد مراکز تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

71

نسبت تعداد پایان نامه های دفاع شده در مالکیت فکری به نسبت کل پایان نامه های دفاع شده رشته های حقوق به تفکیک سال

72

نسبت تعداد پژوهشگران به تعداد مراکز تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

73

نسبت تعداد پژوهشگران به تعداد مراکز تحقیقاتی در زمینه علوم انسانی

74

نسبت تعداد طرحهای پژوهشی اجرا شده در مالکیت فکری به نسبت کل طرح های اجرا شده رشته های حقوق به تفکیک سال

75

نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به طرح های تحقیقاتی مصوب در حوزه علوم انسانی

76

نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد بهره برداری قرار گرفته به کل طرحهای تحقیقاتی مصوب در حوزه علوم انسانی

77

نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال به تعداد مراکز تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

78

نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال به صد نفر محقق در حوزه علوم انسانی

79

نسبت تعداد مقالات منتشر شده به صد نفر محقق  در حوزه علوم انسانی

80

نسبت طرح‌های تحقیقاتی به موسسات فعال در حوزه جنبش نرم‌افزاری

81

نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی به تعداد پژوهشگران در حوزه علوم انسانی

82

نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی به یک میلیون نفر جمعیت کشور و به کل جمعیت کشور در حوزه علوم انسانی

83

نسبت مقالات، کتب یه موسسات فعال در حوزه جنبش نرم‌افزاری

84

توزیع دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به نسبت جمعیت مناطق جغرافیایی

85

تعداد انجمنهای علمی

86

تعداد انجمنهای علمی در زمینه علوم انسانی

87

تعداد پارکها و مراکز رشد علوم انسانی

88

تعداد پارکهای علم و فناوری

89

تعداد پارک ها و شهرک‏های تحقیقاتی و فناوری

90

تعداد پایگاه‏ها و شبکه‏های رایانه‏ای اطلاع‏رسانی علمی و مرتبط با شبکههای اینترنت

91

تعداد تفاهم نامه‏های اجرا شده در حوزه به تفکیک ملی و بین‏المللی در زمینه علوم انسانی

92

تعداد تفاهم‌نامه‌ها برای انتقال فناوری بین المللی به ویژه با جهان اسلام

93

تعداد رویدادهای فرهنگی، جشنواره های علمی و جوایز اعطایی به مفاخر

94

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان

95

تعداد مجوزه‌های صادر شده برای شرکت‌های دانش بنیان

96

تعداد مراکز رشد

97

تعداد مراکز فوق تخصصی به تفکیک حوزه های علمی

98

تعداد مراکز نخبه پرور جدای از سیستم آموزش عمومی

99

تعداد مراکز تحقیقاتی در زمینه علوم انسانی

100

تعداد مصوبات و آئین نامه ها در سطح دولت، وزارت علوم و معاونت علمی در زمینه حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری

101

تعداد نهادهای متولی الگوسازی از مفاخر

102

تعداد و رشد سالانه شرکت های دانش بنیان

103

کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی و ترویجی در کنار برنامه های ثابت پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور

104

میزان گرنت‌های جذب شده از خارج از کشور در مقایسه با جهان اسلام

105

نسبت انجمن های علمی علوم انسانی با رتبه برتر به نسبت کل انجمن های علمی با رتبه برتر

106

نسبت مراکز تحقیقات به کل مراکز تحقیقاتی در زمینه علوم انسانی

107

نسبت مراکز تحقیقات علمی به کل مراکز تحقیقاتی

108

نسبت مراکز تحقیقاتی در هر یک از گروههای تخصصی به تفکیک در زمینه علوم انسانی

109

نسبت مراکز تحقیقاتی دولتی در هر یک از گروههای تخصصی در زمینه علوم انسانی

110

نسبت مراکز تحقیقاتی غیردولتی به کل مراکز تحقیقاتی

111

نسبت مراکز تحقیقاتی غیردولتی به کل مراکز تحقیقاتی در زمینه علوم انسانی

112

اکتشافات به ثبت رسیده در زمینه علوم انسانی

113

تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده

114

تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده در داخل و خارج از کشور در مقایسه با جهان اسلام

115

تعداد اختراعات و پتنت ها به تعداد پژوهشگران

116

تعداد ارجاعات به مقالات علمی منتشر شده در زمینه علوم انسانی

117

تعداد اسناد برنامه ای تولید شده برای اجرایی سازی سیاست های ابلاغی

118

تعداد اعضای هیئت علمی که در انجام تحقیقات در سایر مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی همکاری داشته اند در مقایسه با جهان اسلام

119

تعداد ایرانیان مقیم خارج از کشور فعال در پروژه‌های داخلی

120

تعداد برنامه های آموزشی مشترک میان دانشگاه های داخلی و جهان اسلام

121

تعداد برنامه های رسانه ای مرتبط با الگوسازی

122

تعداد بروندادهای علمی حاصل از  قراردادهای همکاری سازمانهای دولتی با سازمانهای مردم نهاد خارجی

123

تعداد بروندادهای علمی حاصل از  قراردادهای همکاری سازمانهای دولتی با سازمانهای مردم نهاد داخلی

124

تعداد پروانه‌های ثبت اختراع در شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری

125

تعداد پروژه‌ها و دوره‌های علمی به اتمام رسیده با همکاری ایرانیان مقیم خارج

126

تعداد پژوهش های مشترک با کشورهای جهان اسلام

127

تعداد پژوهشگران جذب شده برای فرصت‌های مطالعاتی از کشورهای جهان اسلام

128

تعداد پژوهش‌های مشترک با ایرانیان مقیم خارج

129

تعداد پنت های تجاری شده

130

تعداد تفاهم نامه های دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی جهان اسلام

131

تعداد ثبت اختراعات با بیش از یک نام

132

تعداد ثبت پتنت برای هر میلیون نفر

133

تعداد جوایز ایران در المپیادهای علمی جهانی در سال به تفکیک حوزههای علمی

134

تعداد دوره به زبان انگلیسی در حوزه های علوم انسانی

135

تعداد دوره های بین رشته ای با مباحث حوزوی و دانشگاهی

136

تعداد دوره های مشترک بین الملل آموزش علوم انسانی

137

تعداد طرح های تحقیقاتی با بیش از یک مجری

138

تعداد طرح‌های تحقیقاتی پایان‌یافته در حوزه موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری

139

تعداد طرح‌های تحقیقاتی در حوزه جنبش نرم‌افزاری

140

تعداد طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه‏ای

141

تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه‏ای در زمینه علوم انسانی

142

تعداد طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه‏ای در مقایسه با جهان اسلام

143

تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته در زمینه علوم انسانی

144

تعداد طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته در علوم پایه و تحقیقات بنیادی

145

تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته در که نتایج آن مورد استفاده قرار گرفته است  در زمینه علوم انسانی

146

تعداد طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته که منتهی به محصول شده در مقایسه با جهان اسلام

147

تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد استفاده قرار گرفته است در زمینه علوم انسانی

148

تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب و فعال به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه‏ای در زمینه علوم انسانی

149

تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب و فعال در زمینه علوم انسانی

150

تعداد قراردادهای همکاری سازمانهای دولتی با سازمانهای مردم نهاد خارجی

151

تعداد قراردادهای همکاری سازمانهای دولتی با سازمانهای مردم نهاد داخلی

152

تعداد قوانین موجود در حمایت از سرمایه فکری و مالکیت فکری در قوانین رسمی کشوری

153

تعداد کتب در حوزه جنبش نرم‌افزاری

154

تعداد کتب و مقالات مشترک بین اعضای دو نهاد

155

تعداد کتب و مقالات منتشر شده در ارتباط با مفاخر

156

تعداد کرسی‌های تدریس در دانشگاه‌های داخلی و دعوت از ایرانیان مقیم خارج

157

تعداد کرسی‌های نظریه‌پردازی برگزارشده

158

تعداد کرسی‌های نظریه‌پردازی برگزارشده در حوزه جنبش نرم‌افزاری

159

تعداد کتب علمی تخصصی تألیف شده و انتشار یافته توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و ناشران معتبر علمی

160

تعداد کتب علمی تخصصی تألیف شده و انتشار یافته توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و ناشران معتبر علمی در زمینه علوم انسانی

161

تعداد کتب علمی تخصصی تألیف شده و انتشار یافته توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و ناشران معتبر علمی در علوم پایه و تحقیقات بنیادی

162

تعداد مجلات علمی

163

تعداد مجلات علمی در علوم پایه و تحقیقات بنیادی

164

تعداد محصولات تبدیل شده از سطح آزمایشگاهی به تولید انبوه

165

تعداد محصولات تولید شده در سطح آزمایشگاهی در شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری

166

تعداد محصولات تولید که اقبال اجتماعی پیدا کرده است

167

تعداد مقالات در حوزه جنبش نرم‌افزاری

168

تعداد مقالات علمی-پژوهشی و همایش در حوزه‌ حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری

169

تعداد مقالات علمی مشترک با کشورهای جهان اسلام

170

تعداد مقالات علمی نمایه شده نشریه‌های کشورهای اسلامی در پایگاه علوم کشورهای اسلامی

171

تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی ـ ترویجی و علمی ـ پژوهشی ایرانی به تفکیک

172

تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی ـ ترویجی و علمی ـ پژوهشی ایرانی به تفکیک در زمینه علوم انسانی

173

تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی ـ ترویجی و علمی ـ پژوهشی ایرانی در علوم پایه و تحقیقات بنیادی

174

تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی ایرانی در زمینه علوم انسانی

175

تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی خارجی

176

تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی خارجی در زمینه علوم انسانی

177

تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی خارجی در علوم پایه و تحقیقات بنیادی

178

تعداد مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات کامل همایش های معتبر علمی خارجی

179

تعداد مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات کامل همایش های معتبر علمی خارجی در زمینه علوم انسانی

180

تعداد مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات کامل همایش های معتبر علمی خارجی در علوم پایه و تحقیقات بنیادی

181

تعداد مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات کامل همایش های معتبر علمی داخلی

182

تعداد مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات کامل همایش های معتبر علمی داخلی در زمینه علوم انسانی

183

تعداد مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات کامل همایش های معتبر علمی داخلی در علوم پایه و تحقیقات بنیادی

184

تعداد مقالات نمایه شده در نشریات بین المللی با ضریب تأثیر بالاتر از میانگین در زمینه علوم انسانی

185

تعداد و تنوع رشته های تحصیلی حوزه علوم انسانی

186

تعداد و تنوع گزارش‌های خروجی سامانه های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی علم و فناوری

187

تعداد و رشد سالانه پتنت برای هر میلیون نفر

188

تعداد و رشد سالانه پتنت های تجاری شده

189

تعداد واژگان فارسی مصوب برای معادل های انگلیسی در فرهنگستان

190

تعداد همایش‌های بین‌المللی برگزار شده در مقایسه با جهان اسلام

191

تعداد همایش‌های علمی بین‌المللی و دعوت از ایرانیان مقیم خارج از کشور

192

تعداد همایش‌های علمی دارای مجوز

193

تعداد همایش‌های علمی دارای مجوز در علوم پایه و تحقیقات بنیادی

194

تنوع و تعداد کتب علوم انسانی و به روز بودن آنها

195

جایگاه کشور در فناوری های همگرا (نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، شناختی) در میان کشورهای منطقه و جهان

196

درخواست ثبت اختراع ( افراد غیر مقیم)

197

درخواست ثبت اختراع ( افراد مقیم)

198

درخواست مستقیم ثبت نشان تجاری دردفتر ملی از سوی افراد غیر مقیم

199

درخواست مستقیم ثبت نشان تجاری دردفتر ملی از سوی افراد مقیم

200

درخواست مستقیم ثبت نشان تجاری دردفتر ملی از سوی افراد مقیم و غیر مقیم

201

درصد صادرات خدمات دانش بنیان به کل صادرات خدمات کشور

202

درصد طرحهای تحقیقاتی بنیادی از کل طرحهای تحقیقاتی فعال در زمینه علوم انسانی

203

درصد طرحهای تحقیقاتی کاربردی و توسعه ای از کل طرحهای تحقیقاتی فعال در زمینه علوم انسانی

204

سهم ایران از تولید علمی در مقایسه با کشورهای اسلامی

205

سهم ایران از تولید مقالات علمی در  جهان

206

سهم ایران از تولید مقالات علمی در علوم پایه و تحقیقات بنیادی در  جهان

207

کیفیت و اعتبار داده‌های پایگاه اطلاعاتی متخصصان و پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور

208

کیفیت و کارایی مشوق های نظام آموزش عالی برای نظریه پردازان علمی

209

میزان ارز آوری شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری

210

میزان تاثیر در کاهش خروج ارز از کشور از سوی شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری

211

میزان درآمد کسب شده از فروش محصول و خدمات دانش بنیان در داخل

212

میزان صادرات خدمات دانش بنیان به کشورهای جهان اسلام

213

میزان نفوذ زبان‌های بین‌المللی در دانشگاه‌های و پژوهشگاه‌های کشور

214

نسبت اختراعات ثبت شده به تعداد مقالات

215

نسبت اختراعات و پتنت های ایران به کل اختراعات و پنت های دنیا

216

نسبت برگزاری همایش‍های علمی به نسبت جمعیت مناطق جغرافیایی (مناطق محروم)

217

نسبت تعداد کتب تألیفی به ترجمه ای در حوزه علوم انسانی

218

نسبت دانش‌آموخته تحصیلات به نسبت جمعیت مناطق جغرافیایی (مناطق محروم)

219

نسبت طرح‌های تحقیقاتی به نسبت جمعیت مناطق جغرافیایی (مناطق محروم)

220

نسبت مقالات تولید شده به نسبت جمعیت مناطق جغرافیایی (مناطق محروم)

221

ارزش سالانه فناوری های تجاری شده در داخل

222

بودجه اختصاص یافته برای کرسی‌های نظریه‌پردازی برگزارشده

223

پشتیبانی مالی خارجی از تحقیق و توسعه

224

تعداد و حجم رتبه ها و جوایز اعطاء شده به دانشجویان علوم انسانی

225

تعداد و حجم گرنت اعطاء شده به اساتید علوم انسانی

226

حجم قراردادهای دولتی با بخش غیردولتی برای مشارکت در توسعه علم و فناوری

227

حجم مبادلات انتقال فناوری بین شرکت های داخلی

228

درآمد حاصل از استفاده از دارایی های فکری

229

درآمد حاصل از فروش لیسانس و رویالتی در مقایسه با جهان اسلام

230

درآمد حاصل از فروش و انتقال فناوری به GDP در مقایسه با جهان اسلام

231

درآمد حاصل از فروش و انتقال فناوری به کل درآمد

232

درآمد حاصل از واگذاری حق حاکمیت و لیسانس

233

درصد اعتبارات بخشهای مختلف تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی و رشد اعتبارات هر بخش در حوزه علوم انسانی

234

درصد اعتبارات پشتیبانی تحقیقات به تفکیک عمرانی و پرسنل دفتری خدماتی از کل اعتبارات تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

235

درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی

236

درصد اعتبارات تحقیقاتی در علوم پایه و تحقیقات بنیادی از تولید ناخالص داخلی

237

درصد اعتبارات تحقیقات بنیادی از کل اعتبارات تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

238

درصد اعتبارات تحقیقات کاربردی و توسعه‏ای از کل اعتبارات تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

239

درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی (GDP)

240

درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی (GDP) در حوزه علوم انسانی

241

درصد اعتبارات تخصیص یافته از کل اعتبارات مصوب فعالیت های پژوهشی حوزه علوم انسانی

242

درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از بودجه عمومی دولت

243

درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از بودجه عمومی دولت در حوزه علوم انسانی

244

درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی

245

درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

246

درصد درآمدهای تحقیقاتی از کل هزینه‏های تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

247

درصد رشد اعتبارات تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

248

درصد صادرات کالاهای دانش بنیان ومبتنی بر فناوری پیشرفته به کل صادرات غیر نفتی

249

درصد هزینه‏های پرسنلی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

250

درصد هزینه‏های تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی مصوب

251

درصد هزینه‏های تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی مصوب در حوزه علوم انسانی

252

رتبه ایران در زمینه نسبت جذب بودجه های پژوهشی به GDP در جهان

253

زمین، پول و تجهیزات و امکانات سخت افزاری وقف شده در حوزه علم و فناوری

254

سطح متوسط درآمد اساتید به سایر مشاغل

255

سطح متوسط درآمد پژوهشگران به سایر مشاغل

256

سهم ارزش افزوده از خدمات تخصصی با دانش بالا از تولید ناخالص ملی

257

سهم ارزش افزوده تولیدی صنایع با فناوری های بالا و متوسط از کل ارزش افزوده تولیدی کشور

258

سهم ارزش افزوده صنایع از تولید ناخالص ملی

259

سهم ارزش افزوده صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته از تولید ناخالص ملی

260

سهم بخش غیردولتی از هزینه های مراکز آموزشی

261

سهم بخش غیردولتی از هزینه های مراکز پژوهشی

262

سهم تولید کالاها و خدمات دانش بنیان به کل تولید

263

کل اعتبارات تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی

264

مجموع درآمد و هزینه در  حق حاکمیت و لیسانس

265

میزات معافیت‌های گمرکی اختصاص یافته به شرکت‌های دانش بنیان مستقر در شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری در بازه‌های ماه و سال

266

میزات معافیت‌های مالیاتی اختصاص یافته به شرکت‌های دانش بنیان مستقر در شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری در بازه‌های ماه و سال

267

میزان اعتبارات تخصیص یافته برای حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری

268

میزان اعتبارات(وام) برای حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری

269

میزان بوجه های اختصاص یافته برای هر یک از مراکز فوق تخصصی در حوزه های علمی

270

میزان سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حوزه علم و فناوری

271

میزان صدورخدمات فنی و مهندسی

272

میزان فروش لیسانس و رویالتی

273

میزان و رشد سالانه انتقال فناوریهای متوسط و پیشرفته از خارج

274

میزان و رشد سالانه سهم ایران از بازار صادرات فناوری های متوسط و پیشرفته برابر تعاریف جهانی

275

میزان و رشد سالانه صادرات فناوری

276

میزان و رشد موازنه پرداخت های سالانه (صادرات منهای واردات) فناوری

277

نسبت بودجه تجهیزات آزمایشگاهی به تعداد پژوهشگران موسسات در مناطق جغرافیایی (مناطق محروم)

278

نسبت بودجه تحقیقات از GDP ایران در مقایسه با کشورهای جهان اسلام

279

نسبت بودجه تحقیقاتی به تعداد پژوهشگران موسسات در مناطق جغرافیایی (مناطق محروم)

280

نسبت بودجه مراکز آموزشی پژوهشی علوم انسانی در مقایسه با سایر گروه ها

281

نسبت جذب بودجه های پژوهشی بین المللی به کل بودجه های پژوهشی داخل

282

نسبت جذب بودجه های پژوهشی بین المللی به کل بودجه های پژوهشی داخل در علوم پایه و تحقیقات بنیادی

283

نسبت سرانه هزینه دانشجویان رشته های علوم انسانی به سرانه هزینه دانشجویان رشته های فنی

284

نسبت سرمایه گذاری ایران در پژوهش های بین المللی به کل پژوهش ها

285

نسبت سرمایه گذاری ایران در پژوهش های بین المللی به کل پژوهش ها در علوم پایه و تحقیقات بنیادی

286

نسبت سرمایه گذاری ایران در پژوهش های بین المللی به کل پژوهش‌های فناورانه در جهان اسلام

287

نسبت هزینه صرف شده برای نهادینه ساختن خلاقیت، نوآوری به اعتبارات کل دانشگاهها

288

نسبت هزینه صرف شده برای نهادینه شدن تحقیق، خلاقیت، نوآوری و نظریه پردازی علمی به اعتبارات کل دانشگاهها

289

نسبت هزینه های پژوهش های علوم انسانی از کل هزینه های پژوهش کشور

290

هزینه انجام شده شرکت تجاری در بخش تحقیق و توسعه در صنایع منتخب(هزینه انجام شده در صنعت دارویی/کامپیوتر/الکترونیک/نوری/هوا و فضا و خدمات-درصدی از هزینه انجام شده در صنعت دارویی/کامپیوتر/الکترونیک/نوری/هوا و فضا و خدمات)

291

هزینه پرداختی جهت استفاده از دارایی های فکری

292

هزینه پرداختی جهت حق حاکمیت و لیسانس

293

هزینه تحقیق و توسعه (درصد GDP)

294

هزینه دولت در بخش تحقیق و توسعه

295

هزینه شرکت تجاری در بخش تحقیق و توسعه

296

هزینه شرکت تجاری در بخش تحقیق و توسعه براساس منبع تامین سرمایه (تامین مالی در صنایع به عنوان درصدی از ارزش افزوده در صنعت/نرخ رشد سالانه- درصدی از هزینه شرکت تجاری در بخش تحقیق و توسعه که توسط دولت صنایع دیگر منابع ملی یا منابع خارجی تامین شده است.)

297

هزینه ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه براساس بخش ها(درصدی از هزینه که انجام شده  توسط: بخش کسب و کار شرکت-بخش آموزش عالی-دولتی و غیرانتفاعی خصوصی)

298

هزینه ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه براساس منبع تامین سرمایه

299

اثربخشی شرکت‌های مستقر در شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری در خودکفایی فنی و صنعتی

300

ارائه گزارش از سابقه روزآمد سازی نقشه جامع علمی کشور

301

ارائه گزارش از وضعیت اولویت بندی آموزش و پژوهش

302

انضباط در تشکیل جلسات شوراهای ملی، بخشی و درون دستگاهی در حوزه علم و فناوری

303

تأثیر تحقیق و پژوهش در بهره وری ملی

304

تناسب آیین نامه های ارتقاء و ترفیع اعضای هیئت علمی علوم انسانی با اقتضائات رشته های مهندسی

305

جایگاه مراکز آموزشی و پژوهشی علوم انسانی در رتبه بندی های معتبر بین المللی

306

جایگاه نسبی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران در ایران در مقایسه با سایر کشورها به لحاظ مالی،

307

جایگاه و منزلت اجتماعی فعالان و متخصصان علوم انسانی در میان مردم به طور مقایسه ای با حوزه های پزشکی و فنی

308

کیفیت ارتباطات آموزشی، علمی و تحقیقاتی دانشگاه های کشور با دانشگاه های معتبر جهان

309

کیفیت تقسیم وظیفه و کاهش هم پوشانی در زمینه نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی علم و فناوری

310

کیفیت مصرف بودجه های تحقیقاتی و نقش آنها در حل مشکلات و رفع نیازهای کشور

311

کیفیت و اعتبار آمار و اطلاعات نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری

312

کیفیت و کارایی نظام ارتقاء اعضای هیئت علمی

313

کیفیت و کارایی نظام آمار و اطلاعات علمی

314

کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی و درسی مدارس و دانشگاه ها در خصوص الگوسازی مفاخر

315

مدت دوره های به روز رسانی سرفصل های علوم انسانی

316

میزان آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با ویژگی های رشته های دانشگاهی

317

میزان تطبیق تولیدات علمی کشور با برنامه‌های توسعه و سیاست‌های علم و فناوری

318

میزان تطبیق تولیدات علمی کشور در علوم پایه و تحقیقات بنیادی با برنامه‌های توسعه و سیاست‌های علم و فناوری

319

میزان تمایل دانشجویان و دانش آموزان به اشتفال در کسوت پژوهشگران

320

میزان توفیق دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در ارتقاء کیفیت عقیدتی دانشجویان و پژوهشگران

321

میزان توفیق کرسی های نظریه پردازی در تولید علم و رفع نیازهای کشور

322

میزان حمایت های مادی و معنوی از اساتید و دانشجویان دارای ایده ها و نظریات بومی

323

میزان حمایت های مادی و معنوی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از ایجاد کلاس های نظریه پردازی

324

میزان رضایت اعضای هیئت علمی از وضعیت مالی و معنوی و جایگاه اجتماعی

325

میزان کارآمدی نهادهای وضع، پایش، ارزشیابی و بازنگری برنامه‌های آموزشی

326

میزان کیفیت و تناسب برنامه های هدایت تحصیلی

327

میزان همراستایی (روزآمد شدن) اسناد توسعه در حوزه علوم و فناوری با سیاست های کلی

328

نقش توانایی، کارایی و اثربخش در نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها