مالی، اداری و حقوقی

این بخش با هدف انسجام بخشیدن به امور مالی، اداری و حقوقی آغاز به کار نموده است.

اهم وظایف این بخش عبارتند از:

·        تدوین رویه مشخص اداری جهت هدایت عملیات و برنامه های اداری و مالی؛

·        برآورد سالیانه بودجه دبیرخانه؛

·        پیگیری اختصاص ردیف بودجه مستقل به دبیرخانه؛

·        تدوین شرح شغل واحدهای مختلف دبیرخانه؛

·        تدوین سیستم‌های ارزیابی عملکرد، حقوق و دستمزد و ..؛

·        برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف مورد نیاز دبیرخانه؛

·        و......