مدیریت دانش

مدیریت دانش  جهت تسهیم دانش‌ در  دبیرخانه به منظور ارتقاء ارزش افزوده دانش موجود در دبیرخانه در 5 محور زیر فعالیت خود را آغاز نموده است:       

1. شناسایی دانش

2. ایجاد دانش

3. ذخیره سازی دانش

4. به اشتراک گذاری دانش

5. به کارگیری دانش

اهم وظایف این بخش عبارتند از:

·        ایجاد پایگاه داده از کل دانش و مستندات موجود در دبیرخانه؛

·        تهیۀ نقشۀ دانش موجود در دبیرخانه؛

·        تحلیل محتوای صورتجلسات شورای عالی، کمیسیون دائمی و کمیسیون‌های تخصصی؛

·        ارائه برنامه‌های آموزشی کارکنان در زمینۀ مدیریت دانش؛

·        طراحی چارچوب و استاندارد تدوین گزارش مربوطه؛

·        شناسایی گزارش‌های قابل استخراج از مستندات موجود؛

·        تهیه بانک‌های دانشی مورد نیاز دبیرخانه؛

·        و....