پژوهش و برنامه‌ریزی

این بخش با هدف نظام‌مندسازی فرایندهای موجود در دبیرخانه و ایجاد بسترهای لازم جهت اثربخشی بیشتر فعالیت‌های دبیرخانه آغاز به کار نموده است.

اهم وظایف این بخش عبارتند از:

·        مستندسازی فرایندهای موجود در دبیرخانه؛

·        تدوین آئین کار کمیسیون‌ دائمی و کمیسیون‌های تخصصی؛

·        بررسی و تشخیص نقاط ضعف، چالشها و نواقص در فرایندهای موجود دبیرخانه؛

·        پیشنهاد عناوین پژوهش های موردنیاز دبیرخانه به منظور ارتقای عملکرد شورا در انجام وظایف محوله؛

·         بهبود فرایندهای فعلی و یا ایجاد تغییرات بنیادی در فرایندها؛

·        تدوین برنامه راهبردی دبیرخانه؛

·        تدوین برنامه ستادهای علمی  در چارچوب برنامه راهبردی دبیرخانه؛

·        تطبیق عملکرد بخش های مختلف (فعالیتهای MBO) با  action plan برنامه راهبردی دبیرخانه؛

·        و....