امور کمیسیونها

 بخش امور کمیسیون­های دبیرخانه شورای عالی عتف بر اساس ساختار جدید دبیرخانه به منظور ساماندهی و نظارت بر کمیسیون­های دوازده­گانه و همچنین برگزاری جلسات شورای عالی و کمیسیون دائمی تشکیل گردیده ،که شرح وظایف آن به شرح زیر می­باشد:


- تهیه و بروز رسانی شناسنامه کمیسیونهای تخصصی

- مستند سازی فعالیت کمیسیونها

- ساماندهی و نظارت بر چگونگی برگزاری جلسات کمیسیونها

- نظام‌مند کردن مکاتبات با کمیسیونها

- نظارت بر صورت وضعیت ارائه شده توسط کمیسیونها

- عقد قرارداد با کمیسیونها

- پیگیری مراحل عقد قرارداد تا خاتمه قرارداد

- پیگیری نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو در کمیسیون های تخصصی

- انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون ها و صدور احکام آنها

- تعیین و صدور احکام رؤسا و دبیران کمیسیون ها

- تنظیم برنامه و دستور جلسات شورای عالی و کمیسیون دائمی و ابلاغ مصوبات شورا  

- پیگیری  وضعیت مصوبات شورای عالی و کمیسیون دائمی

- پیگیری موارد ارجاعی به کمیسیونهای تخصصی

- پیگیری به روزرسانی سیاستها و اولویتهای پژوهش و فنّاوری

- دریافت گزارش ماهانه از کمیسیونها

- ساماندهی نحوه گردش اقدامات و فعالیتها

    - برگزاری جلسات ماهانه با کارشناسان موقت کمیسیونهای تخصصی