English
 
شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۵, ۰۷:۴۹
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

کمیسیون دائمی

 بنا بر ماده (3) آیین‌نامه داخلی شورای عالی:

شورای عالی در اجرای بند (1) از ماده (4) شرح وظایف تفصیلی و ارتقاء کیفیت سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف علوم، تحقیقات و فناوری و راهبری توسعه فناوری‌های اولویت ملی، برحسب نیاز، به تشکیل کمیسیون، شوراهای تخصصی و تشکیلات مورد نیاز موقت و یا دائمی اقدام خواهد کرد. بنابراین با توجه به موضوع یادشده، تشکیل جلسه‌های کمیسیون دائمی در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت.

وظایف و اختیارات:

در ماده (6) آیین‌نامه داخلی شورای عالی، وظایف و اختیارات کمیسیون دائمی به شرح زیر تعریف شده است:

● تصمیم گیری در مواردی از وظایف تفصیلی شورای عالی که از طرف شورا تفویض اختیار شود؛

● بررسی و اظهارنظر در مواردی که از طرف شورای عالی ارجاع می‌شود.

 اعضاء کمیسیون دائمی (در ماده 5 آیین نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کمیسیون دائمی با ترکیب زیر ایجاد شده):

1.    وزیر (رئیس کمیسیون دائمی)؛

2.    دبیرکل شورای عالی (نایب رئیس و دبیر کمیسیون دائمی)؛

3.    معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

4.    معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

5.    معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

6.    معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش؛

7.    معاونان پژوهشی یا فناوری وزارتخانه‌های منتخب دولت؛

8.    معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو؛

9.    رئیس مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

10. رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت بازرگانی؛

11. معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

12. معاون امور فرهنگی و آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛

13. دو نفر از رؤسای مراکز پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به وزارت، و یک نفر از رؤسای مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

14.  دو نفر رؤسای دانشگاه‌های دولتی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عضو شورای عالی و یک نفر رئیس دانشگاه دولتی علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو شورای عالی؛

15. نمایندگان ثابت فرهنگستان‌های عضو شورای عالی؛

16. رئیس دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری؛

17. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها؛

18. معاون پژوهشی حوزه علمیه قم؛

19. دبیرکل  یا یکی از اعضای منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

20. معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی؛

21. معاون پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران؛

22. مسئولان صندوق‌های حمایتی و بنیادهای مرتبط، دبیر کل شوراهای عالی فناوری‌های دارای اولویت ملی به پیشنهاد دبیرکل کل شورا و تایید رئیس کمیسیون؛

23. سه نفر دانشمندان و صاحبنظران سیاستگذاری علم و فناوری منتخب انجمن‌های علمی عضو شورای عالی؛

24. سه نفر صاحبنظران بخش‌های تولیدی، خدماتی، خصوصی منتخب رئیس‌جمهور عضو شورای عالی؛

25. دو نفر از صاحبنظران پژوهش و فناوری، به انتخاب وزیر.

 تبصره 1: معاونان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دیگر، برحسب مورد، به پیشنهاد دبیرکل شورا و تشخیص وزیر و با حق رأی، به کمیسیون دائمی دعوت خواهند شد.

تبصره 2: اعضای حقیقی کمیسیون دائمی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

تبصره 3: در صورتی که عنوان سازمانی معاون مسئول امور پژوهش و فناوری در وزارتخانه‌ای متفاوت باشد و یا در تغییرات سازمانی تغییر کند، وزیر مربوط، ‌معاون ذیر‌بط رل معرفی می‌کند.

 

ردیف

عنوان

نام اعضا

مرجع

صدور حکم

نوع عضویت

روش انتصاب یا انتخاب

1

وزیر علوم (رئیس کمیسیون دائمی)

دکتر فرهادی

---

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

2

دبیر کل  شورای عالی عتف

(نائب رئیس و دبیر کل کمیسیون دائمی)

دکتر احمدی

رئیس جمهور

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

3

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم

وزیر علوم

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

4

معاون آموزشی وزارت علوم

دکتر میلی منفرد

وزیر علوم

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

5

معاون تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر ملک زاده

وزیر بهداشت

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه  داخلی شورا

6

معاون پژوهشی

وزارت آموزش و پرورش

حجت الاسلام والمسلمین

 دکتر محمدیان

وزیر آموزش و پرورش

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه  داخلی شورا

7

 

معاونان پژوهشی یا فناوری

وزارتخانه های منتخب دولت

 

دکتر خوانساری

(وزارت ارتباطات)

وزیر ارتباطات

منتخب

وزارت منتخب شورای عالی

دکتر توفیق

(وزارت صنعت، معدن وتجارت)

وزیر صنعت

منتخب

وزارت منتخب شورای عالی

دکتر مقدم

(وزارت نفت)

وزیر نفت

منتخب

وزارت منتخب شورای عالی

دکتر شکرچی زاده

(وزارت راه و شهرسازی)

پیشنهاد دبیرکل تشخیص وزیر

منتخب

با لحاظ تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه  داخلی شورا

دکتر اسکندر زند

(وزارت جهادکشاورزی)

وزیر جهاد کشاورزی

منتخب

وزارت منتخب شورای عالی

معاونان پژوهشی یا فناوری

وزارتخانه های دولت

دکتر سلیمان پور

(وزارت امور خارجه)

پیشنهاد دبیرکل تشخیص وزیر

منتخب

با لحاظ تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه  داخلی شورا

دکتر محمدی

(وزارت اقتصاد)

پیشنهاد دبیرکل تشخیص وزیر

منتخب

با لحاظ تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه  داخلی شورا

8

معاون تحقیقات و منابع انسانی

وزارت نیرو

 


مهندس مهاجری

وزیر نیرو

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه  داخلی شورا


ردیف

عنوان

نام اعضا

مرجع

صدور حکم

نوع عضویت

روش انتصاب یا انتخاب

9

رئیس مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

...

وزیر دفاع

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه  داخلی شورا

10

رئیس مؤسسه

مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

دکتر  رضوی

وزیر صنعت

حقوقی

مطابق با ماده 5  آیین‌نامه  داخلی شورا

11

معاون پژوهشی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دکتر جوادی یگانه

وزیر فرهنگ و ارشاد ­اسلامی

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه  داخلی شورا، معاون ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

12

نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

.....

معاونت برنامه‌ریزی و...

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه  داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

13

  دو نفر رؤسای دانشگاه‌های دولتی

تحت پوشش وزارت علوم

و یک نفر رئیس دانشگاه دولتی علوم پزشکی

تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر نیلی احمد آبادی

(دانشگاه تهران)

وزیر علوم

منتخب

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی­ربط توسط شورای مرکزی دانشگاه­ها معرفی شود.

دکتر جعفریان

(دانشگاه علوم پزشکی تهران)

وزیر بهداشت

منتخب

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی­ربط توسط شورای مرکزی دانشگاه­ها معرفی شود.

دکتر مدرس هاشمی

(دانشگاه صنعتی اصفهان)

وزیر علوم

منتخب

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی­ربط توسط شورای مرکزی دانشگاه­ها معرفی شود.

14

دونفر از رؤسای مراکز پژوهشی و فناوری دولتی

وابسته به وزارت علوم

و یک نفر از رؤسای مراکز پژوهشی

وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خانم دکتر نور شاهی

(مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی)

وزیر علوم

منتخب

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه  داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

دکتر اکبری

(سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران)

وزیر علوم

منتخب

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه  داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

دکتر قانعی

(رئیس مرکز انستتیتو پاستور)

وزیر بهداشت

منتخب

مطابق با تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه  داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

 

 

 

ردیف

عنوان

نام اعضا

مرجع

صدور حکم

نوع عضویت

روش انتصاب یا انتخاب

15

نمایندگان ثابت فرهنگستان‌های عضو شورای عالی

مهندس غفاری

(فرهنگستان علوم)

رئیس فرهنگستان

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

دکتر عزیزی

(فرهنگستان علوم پزشکی)

رئیس فرهنگستان

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

دکتر نصیری

(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

رئیس فرهنگستان

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

دکتر بیانی

(فرهنگستان هنر)

رئیس فرهنگستان

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

16

رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری نهاد ریاست جمهوری

دکتر اکرمی فر

---

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

17

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

حجت‌الاسلام

والمسلمین رنجبران

---

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

18

معاون پژوهشی حوزه علمیه قم

حجت الاسلام

والمسلمین عماد

رئیس مدیریت حوزه­های­علمیه

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

19

دبیر کل  یا یکی از اعضای منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر کی‌نژاد

دبیر شورای عالی انقلاب­فرهنگی

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا، معاون ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

20

معاون پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر واشقانی فراهانی

رئیس

دانشگاه آزاد

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

21

معاون پژوهشی

سازمان انرژی اتمی ایران

دکتر قنادی

(رئیس پژوهشگاه علوم و ­فنون­ هسته‌ای)

رئیس­سازمان انرژی اتمی

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه داخلی شورا، معاون ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.


 

ردیف

عنوان

نام اعضا

مرجع

صدور حکم

نوع عضویت

روش انتصاب یا انتخاب

22

مسئولین صندوق‌های حمایتی و بنیادهای مرتبط،

دبیران شوراهای عالی فناوری‌های دارای اولویت ملی

به پیشنهاد دبیرکل کل شورا و تایید رئیس کمیسیون

مهندس هاشمی

رئیس کمیسیون­دائمی

منتخب

مطابق با ماده 5 آیین نامه داخلی شورا

دکتر  فاضلی

(دبیر شورای عالی فضایی)

رئیس کمیسیون­دائمی

منتخب

مطابق با ماده 5 آیین نامه داخلی شورا

دکتر طیبی

(رئیس جهاد دانشگاهی )

رئیس کمیسیون­دائمی

منتخب

مطابق با ماده 5 آیین نامه داخلی شورا

دکتر سلطانی

(رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی)

رئیس کمیسیون­دائمی

منتخب

مطابق با ماده 5 آیین نامه داخلی شورا

دکتر شهریاری

(دبیر شورای عالی اطلاع رسانی)

رئیس کمیسیون­دائمی

منتخب

مطابق با ماده 5 آیین نامه داخلی شورا

23

سه نفر دانشمندان و صاحبنظران سیاست­گذاری علم و فناوری و منتخب انجمن‌های علمی

و عضو شورای عالی

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد

انجمن­های علمی کشور

منتخب

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی‌ربط ‌توسط  انجمن­های علمی معرفی شود.

دکترعلیرضا براری

انجمن­های علمی کشور

منتخب

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی‌ربط توسط انجمن­های علمی معرفی شود.

دکتر علیرضا رهایی

انجمن­های علمی کشور

منتخب

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی‌ربط توسط  انجمن­های علمی معرفی شود.

24

سه نفر صاحبنظران بخش‌های تولیدی، خدماتی، خصوصی

منتخب رئیس‌جمهور

و عضو شورای عالی

 

رئیس جمهور

حقیقی

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی‌ربط توسط نهاد ریاست جمهوری معرفی شود.

 

رئیس جمهور

حقیقی

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی‌ربط توسط نهاد ریاست جمهوری معرفی شود.

 

رئیس جمهور

حقیقی

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی‌ربط توسط نهاد ریاست جمهوری معرفی شود.

25

دو نفر از صاحبنظران پژوهش و فناوری، به انتخاب وزیر

 

وزیر علوم

حقیقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین نامه داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط وزارت علوم معرفی شود.

 

وزیر علوم

حقیقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین نامه داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط وزارت علوم معرفی شود.

 


وضعیت برگزاری جلسات در طی سال‌های 1383-1393

عنوان

کل جلسات برگزار شده

سال 1384 تا 1386

23

سال 1387

2

سال 1388

10

سال 1389

20

سال 1390

23

سال 1391

19

سال 1392

19

سال 1393 (پایان دی­ماه)

11

جمع

127