اعضاء

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقای دکتر برومند

دبیرکل محترم شورای عالی عتف و معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2

جناب آقای دکتر خاکی‌صدیق

معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3

جناب آقای دکتر ملک‌زاده

معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر ذوعلم

معاون محترم وزیر و رئیس  سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

5

جناب آقای دکتر قبادیان

معاون محترم  آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت

6

جناب آقای دکتر خاوازی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی

7

جناب آقای دکتر محمدزاده

معاون محترم مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت

8

جناب آقای دکتر یزدانیان

رئیس محترم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ( مرکز تحقیقات مخابرات ایران )

9

جناب آقای دکتر شکرچی زاده

رئیس محترم مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

10

جناب آقای دکتر اولیا

معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

11

دریادار دوم امیری

رئیس محترم موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

12

جناب آقای دکتر  سلگی

رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

13

جناب آقای دکتر پوراصغری

معاون محترم  امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

14

سرکار خانم دکتر نورشاهی

رئیس محترم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

15

جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی

رئیس محترم دانشگاه تهران

16

جناب آقای دکتر ابطحی

سرپرست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان

17

جناب آقای دکتر  کریمی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران

18

جناب آقای دکتر لاله

سرپرست محترم پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر

19

جناب آقای دکتر محمدی

معاون محترم طرح و برنامه مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

20

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمدنژاد چاوشی

نماینده محترم  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

21

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر میرمعزی

معاون محترم پژوهشی حوزه های علمیه

22

جناب آقای دکتر کی نژاد

عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

23

جناب آقای دکتر نگاهداری

رئیس محترم پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی و مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

24

جناب آقای دکتر وحدت

رئیس محترم صندوق نوآوری و شکوفایی

25

جناب آقای دکتر قره‌یاضی

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

26

جناب آقای دکتر قاسمی

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

27

جناب آقای دکتر واعظ مهدوی

عضو محترم منتخب انجمن های علمی کشور

28

جناب آقای دکتر طیبی

رئیس محترم جهاد دانشگاهی

29

جناب آقای دکتر خطیب‌زاده

معاون محترم پژوهشی و مطالعاتی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی

30

جناب آقای دکتر نگهبان سلامی

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

31

جناب آقای دکتر اختیاری

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری