اعضاء

ردیف

عنوان

نام اعضا

مرجع

صدور حکم

نوع عضویت

روش انتصاب یا انتخاب

1

وزیر علوم (رئیس کمیسیون دائمی)

دکتر فرهادی

---

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

2

دبیر کل  شورای عالی عتف

(نائب رئیس و دبیر کل کمیسیون دائمی)

دکتر احمدی

رئیس جمهور

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

3

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم

وزیر علوم

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

4

معاون آموزشی وزارت علوم

دکتر میلی منفرد

وزیر علوم

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

5

معاون تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر ملک زاده

وزیر بهداشت

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه  داخلی شورا

6

معاون پژوهشی

وزارت آموزش و پرورش

حجت الاسلام والمسلمین

 دکتر محمدیان

وزیر آموزش و پرورش

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه  داخلی شورا

7

 

معاونان پژوهشی یا فناوری

وزارتخانه های منتخب دولت

 

دکتر خوانساری

(وزارت ارتباطات)

وزیر ارتباطات

منتخب

وزارت منتخب شورای عالی

دکتر توفیق

(وزارت صنعت، معدن وتجارت)

وزیر صنعت

منتخب

وزارت منتخب شورای عالی

دکتر مقدم

(وزارت نفت)

وزیر نفت

منتخب

وزارت منتخب شورای عالی

دکتر شکرچی زاده

(وزارت راه و شهرسازی)

پیشنهاد دبیرکل تشخیص وزیر

منتخب

با لحاظ تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه  داخلی شورا

دکتر اسکندر زند

(وزارت جهادکشاورزی)

وزیر جهاد کشاورزی

منتخب

وزارت منتخب شورای عالی

معاونان پژوهشی یا فناوری

وزارتخانه های دولت

دکتر سلیمان پور

(وزارت امور خارجه)

پیشنهاد دبیرکل تشخیص وزیر

منتخب

با لحاظ تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه  داخلی شورا

دکتر محمدی

(وزارت اقتصاد)

پیشنهاد دبیرکل تشخیص وزیر

منتخب

با لحاظ تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه  داخلی شورا

8

معاون تحقیقات و منابع انسانی

وزارت نیرو

 

مهندس مهاجری

وزیر نیرو

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه  داخلی شورا


ردیف

عنوان

نام اعضا

مرجع

صدور حکم

نوع عضویت

روش انتصاب یا انتخاب

9

رئیس مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

...

وزیر دفاع

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه  داخلی شورا

10

رئیس مؤسسه

مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

دکتر  رضوی

وزیر صنعت

حقوقی

مطابق با ماده 5  آیین‌نامه  داخلی شورا

11

معاون پژوهشی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دکتر جوادی یگانه

وزیر فرهنگ و ارشاد ­اسلامی

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه  داخلی شورا، معاون ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

12

نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

.....

معاونت برنامه‌ریزی و...

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه  داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

13

  دو نفر رؤسای دانشگاه‌های دولتی

تحت پوشش وزارت علوم

و یک نفر رئیس دانشگاه دولتی علوم پزشکی

تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر نیلی احمد آبادی

(دانشگاه تهران)

وزیر علوم

منتخب

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی­ربط توسط شورای مرکزی دانشگاه­ها معرفی شود.

دکتر جعفریان

(دانشگاه علوم پزشکی تهران)

وزیر بهداشت

منتخب

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی­ربط توسط شورای مرکزی دانشگاه­ها معرفی شود.

دکتر مدرس هاشمی

(دانشگاه صنعتی اصفهان)

وزیر علوم

منتخب

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی­ربط توسط شورای مرکزی دانشگاه­ها معرفی شود.

14

دونفر از رؤسای مراکز پژوهشی و فناوری دولتی

وابسته به وزارت علوم

و یک نفر از رؤسای مراکز پژوهشی

وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خانم دکتر نور شاهی

(مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی)

وزیر علوم

منتخب

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه  داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

دکتر اکبری

(سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران)

وزیر علوم

منتخب

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه  داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

دکتر قانعی

(رئیس مرکز انستتیتو پاستور)

وزیر بهداشت

منتخب

مطابق با تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه  داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

 

 

 

ردیف

عنوان

نام اعضا

مرجع

صدور حکم

نوع عضویت

روش انتصاب یا انتخاب

15

نمایندگان ثابت فرهنگستان‌های عضو شورای عالی

مهندس غفاری

(فرهنگستان علوم)

رئیس فرهنگستان

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

دکتر عزیزی

(فرهنگستان علوم پزشکی)

رئیس فرهنگستان

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

دکتر نصیری

(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

رئیس فرهنگستان

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

دکتر بیانی

(فرهنگستان هنر)

رئیس فرهنگستان

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

16

رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری نهاد ریاست جمهوری

دکتر اکرمی فر

---

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

17

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

حجت‌الاسلام

والمسلمین رنجبران

---

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

18

معاون پژوهشی حوزه علمیه قم

حجت الاسلام

والمسلمین عماد

رئیس مدیریت حوزه­های­علمیه

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

19

دبیر کل  یا یکی از اعضای منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر کی‌نژاد

دبیر شورای عالی انقلاب­فرهنگی

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا، معاون ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.

20

معاون پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر واشقانی فراهانی

رئیس

دانشگاه آزاد

حقوقی

مطابق با ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورا

21

معاون پژوهشی

سازمان انرژی اتمی ایران

دکتر قنادی

(رئیس پژوهشگاه علوم و ­فنون­ هسته‌ای)

رئیس­سازمان انرژی اتمی

حقوقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین‌نامه داخلی شورا، معاون ذی­ربط توسط مسئول دستگاه معرفی شود.


 

ردیف

عنوان

نام اعضا

مرجع

صدور حکم

نوع عضویت

روش انتصاب یا انتخاب

22

مسئولین صندوق‌های حمایتی و بنیادهای مرتبط،

دبیران شوراهای عالی فناوری‌های دارای اولویت ملی

به پیشنهاد دبیرکل کل شورا و تایید رئیس کمیسیون

مهندس هاشمی

رئیس کمیسیون­دائمی

منتخب

مطابق با ماده 5 آیین نامه داخلی شورا

دکتر  فاضلی

(دبیر شورای عالی فضایی)

رئیس کمیسیون­دائمی

منتخب

مطابق با ماده 5 آیین نامه داخلی شورا

دکتر طیبی

(رئیس جهاد دانشگاهی )

رئیس کمیسیون­دائمی

منتخب

مطابق با ماده 5 آیین نامه داخلی شورا

دکتر سلطانی

(رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی)

رئیس کمیسیون­دائمی

منتخب

مطابق با ماده 5 آیین نامه داخلی شورا

دکتر شهریاری

(دبیر شورای عالی اطلاع رسانی)

رئیس کمیسیون­دائمی

منتخب

مطابق با ماده 5 آیین نامه داخلی شورا

23

سه نفر دانشمندان و صاحبنظران سیاست­گذاری علم و فناوری و منتخب انجمن‌های علمی

و عضو شورای عالی

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد

انجمن­های علمی کشور

منتخب

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی‌ربط ‌توسط  انجمن­های علمی معرفی شود.

دکترعلیرضا براری

انجمن­های علمی کشور

منتخب

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی‌ربط توسط انجمن­های علمی معرفی شود.

دکتر علیرضا رهایی

انجمن­های علمی کشور

منتخب

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی‌ربط توسط  انجمن­های علمی معرفی شود.

24

سه نفر صاحبنظران بخش‌های تولیدی، خدماتی، خصوصی

منتخب رئیس‌جمهور

و عضو شورای عالی

 

رئیس جمهور

حقیقی

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی‌ربط توسط نهاد ریاست جمهوری معرفی شود.

 

رئیس جمهور

حقیقی

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی‌ربط توسط نهاد ریاست جمهوری معرفی شود.

 

رئیس جمهور

حقیقی

مطابق ماده 3 قانون اهداف وزارت علوم، نماینده ذی‌ربط توسط نهاد ریاست جمهوری معرفی شود.

25

دو نفر از صاحبنظران پژوهش و فناوری، به انتخاب وزیر

 

وزیر علوم

حقیقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین نامه داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط وزارت علوم معرفی شود.

 

وزیر علوم

حقیقی

مطابق با تبصره 3 ماده 5  آیین نامه داخلی شورا، نماینده ذی­ربط توسط وزارت علوم معرفی شود.