معرفی

 بنا بر ماده (3) آیین‌نامه داخلی شورای عالی:

شورای عالی در اجرای بند (1) از ماده (4) شرح وظایف تفصیلی و ارتقاء کیفیت سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف علوم، تحقیقات و فناوری و راهبری توسعه فناوری‌های اولویت ملی، برحسب نیاز، به تشکیل کمیسیون، شوراهای تخصصی و تشکیلات مورد نیاز موقت و یا دائمی اقدام خواهد کرد. بنابراین با توجه به موضوع یادشده، تشکیل جلسه‌های کمیسیون دائمی در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت.

وظایف و اختیارات:

در ماده (6) آیین‌نامه داخلی شورای عالی، وظایف و اختیارات کمیسیون دائمی به شرح زیر تعریف شده است:

● تصمیم گیری در مواردی از وظایف تفصیلی شورای عالی که از طرف شورا تفویض اختیار شود؛

● بررسی و اظهارنظر در مواردی که از طرف شورای عالی ارجاع می‌شود.

 اعضاء کمیسیون دائمی (در ماده 5 آیین نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کمیسیون دائمی با ترکیب زیر ایجاد شده):

1.    وزیر (رئیس کمیسیون دائمی)؛

2.    دبیرکل شورای عالی (نایب رئیس و دبیر کمیسیون دائمی)؛

3.    معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

4.    معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

5.    معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

6.    معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش؛

7.    معاونان پژوهشی یا فناوری وزارتخانه‌های منتخب دولت؛

8.    معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو؛

9.    رئیس مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

10. رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت بازرگانی؛

11. معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

12. معاون امور فرهنگی و آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛

13. دو نفر از رؤسای مراکز پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به وزارت، و یک نفر از رؤسای مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

14.  دو نفر رؤسای دانشگاه‌های دولتی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عضو شورای عالی و یک نفر رئیس دانشگاه دولتی علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو شورای عالی؛

15. نمایندگان ثابت فرهنگستان‌های عضو شورای عالی؛

16. رئیس دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری؛

17. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها؛

18. معاون پژوهشی حوزه علمیه قم؛

19. دبیرکل  یا یکی از اعضای منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

20. معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی؛

21. معاون پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران؛

22. مسئولان صندوق‌های حمایتی و بنیادهای مرتبط، دبیر کل شوراهای عالی فناوری‌های دارای اولویت ملی به پیشنهاد دبیرکل کل شورا و تایید رئیس کمیسیون؛

23. سه نفر دانشمندان و صاحبنظران سیاستگذاری علم و فناوری منتخب انجمن‌های علمی عضو شورای عالی؛

24. سه نفر صاحبنظران بخش‌های تولیدی، خدماتی، خصوصی منتخب رئیس‌جمهور عضو شورای عالی؛

25. دو نفر از صاحبنظران پژوهش و فناوری، به انتخاب وزیر.

 تبصره 1: معاونان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دیگر، برحسب مورد، به پیشنهاد دبیرکل شورا و تشخیص وزیر و با حق رأی، به کمیسیون دائمی دعوت خواهند شد.

تبصره 2: اعضای حقیقی کمیسیون دائمی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

تبصره 3: در صورتی که عنوان سازمانی معاون مسئول امور پژوهش و فناوری در وزارتخانه‌ای متفاوت باشد و یا در تغییرات سازمانی تغییر کند، وزیر مربوط، ‌معاون ذیر‌بط رل معرفی می‌کند.