معرفی

 بنا بر ماده (3) آیین‌نامه داخلی شورای عالی:

شورای عالی در اجرای بند (1) از ماده (4) شرح وظایف تفصیلی و ارتقاء کیفیت سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف علوم، تحقیقات و فناوری و راهبری توسعه فناوری‌های اولویت ملی، برحسب نیاز، به تشکیل کمیسیون، شوراهای تخصصی و تشکیلات مورد نیاز موقت و یا دائمی اقدام خواهد کرد. بنابراین با توجه به موضوع یادشده، تشکیل جلسه‌های کمیسیون دائمی در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت.

وظایف و اختیارات:

در ماده (6) آیین‌نامه داخلی شورای عالی، وظایف و اختیارات کمیسیون دائمی به شرح زیر تعریف شده است:

● تصمیم گیری در مواردی از وظایف تفصیلی شورای عالی که از طرف شورا تفویض اختیار شود؛

● بررسی و اظهارنظر در مواردی که از طرف شورای عالی ارجاع می‌شود.

اعضاء کمیسیون دائمی مطابق اصلاحیه ماده 5 آیین نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 23/07/1397 شورای عالی عتف) به شرح زیر می‌باشند:

·       وزیر (رئیس کمیسیون دائمی)؛

·       دبیرکل شورای عالی (نایب‌رئیس و دبیر کمیسیون دائمی)؛

·       معاون پژوهشی و فناوری وزارت؛

·       معاون آموزشی وزارت؛

·       معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

·       معاون پژوهشی وزارت آموزش‌وپرورش؛

·       معاونان پژوهشی یا فناوری وزارتخانه‌های منتخب دولت؛

·       معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو؛

·       رئیس مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

·        رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛

·       معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

·       معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور؛

·       دو نفر از رؤسای مراکز پژوهشی و فناوری دولتی وابسته به وزارت، و یک نفر از رؤسای مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

·       دو نفر رؤسای دانشگاه‌های دولتی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عضو شورای عالی و یک نفر رئیس دانشگاه دولتی علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو شورای عالی؛

·       نمایندگان ثابت فرهنگستان‌های عضو شورای عالی؛

·       معاون طرح و برنامه مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری؛

·       معاون پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها؛

·       معاون پژوهشی حوزه علمیه قم؛

·       دبیر یا یکی از اعضای منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

·       معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی؛

·       معاون پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران؛

·       رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی به نمایندگی از صندوق‌های حمایتی؛

·       دو نفر دانشمندان و صاحب‌نظران سیاست‌گذاری علم و فناوری منتخب انجمن‌های علمی عضو شورای عالی؛

·       دو نفر از صاحبنظران بخش‌های تولیدی، خدماتی، خصوصی به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛

·       دو نفر از صاحبنظران پژوهش و فناوری (یک نفر به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و یک نفر به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

3- تبصره ماده 2 آیین‌نامه داخلی کمیسیون دائمی شورای عالی عتف به صورت زیر تغییر کرد:

تبصره: چنانچه عضوی در طول سال، 3 جلسه متوالی یا 4 جلسه غیر متوالی در جلسات کمیسیون دائمی شورای عالی عتف غیبت داشته باشد، عضویت آن در کمیسیون دائمی لغو خواهد شد.

ضمناً اعزام نماینده به جلسه کمیسیون دائمی به منزله غیبت محسوب می‌شود و مقرر گردید در صورت لزوم گزارش حضور اعضاء به مقامات منصوب کننده توسط دبیرخانه ارسال شود.