نام انجمن ( بر اساس حروف الفبا )

نام کاندید

خلاصه رزومه

انجمن علمی اعصاب کودکان ایران

دکتر محمود محمدی

 دریافت

انجمن علمی آسیب‌شناسی ایران

دکتر سید محمد توانگر

 دریافت

انجمن علمی بیماری‌های مغز و اعصاب ایران

دکتر محمود معتمدی

 دریافت

انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران

دکتر صدیقه حنطوش‌زاده

 دریافت

انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

دکتر سید رامین مدنی

 دریافت

انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران

دکتر عادل ابراهیم‌پور

دریافت 

انجمن علمی جراحی‌های کم تهاجمی زنان ایران

دکتر ابوالفضل مهدیزاده

 دریافت

انجمن علمی رادیولوژی ایران

دکتر علیرضا اسپید

 دریافت

انجمن علمی روانپزشکان ایران

دکتر سید وحید شریعت

 دریافت

انجمن علمی علوم اعصاب ایران

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

 دریافت

انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

 دریافت

انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان ایران

دکتر مریم کاشانیان

 دریافت

جامعه اورولوژی ایران

دکتر سید جلیل حسینی

 دریافت