کاندیداهای معرفی شده توسط انجمن های علمی جهت عضویت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

معرفی کاندیداهای انجمن های علمی کشور برای عضویت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

مطابق ماده 3 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 18/05/1383، سه نفر از دانشمندان و صاحب­نظران دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات به انتخاب تشکل‌ها و انجمن‌های علمی، عضو شورای عالی عتف می‌باشند. برای انتخاب این افراد شیوه نامه ای تحت عنوان " شیوه‌نامه نحوه انتخاب نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌‌های علمی در شورای عالی عتف " به تصویب کمیسیون دائمی رسیده است. مطابق این شیوه‌نامه کمیسیون انجمن‌های علمی در وزارتین در بازه زمانی دو ماهه از انجمن ها برتر درخواست می کند تا کاندیدای خود را برای عضویت در شورای عالی معرفی کنند. در این فرآیند دبیرخانه شورا وظیفه دارد دو هفته قبل از روز رای گیری نسبت به معرفی کاندیداها در پایگاه انترنتی خود اقدام نماید.

شایان ذکر است در حال حاضر اسامی کاندیدهای عضویت در شورا توسط هر دو کمیسیون انجمن‌های گروه علوم و گروه علوم پزشکی برای دبیرخانه شورا ارسال شده است و انتخابات روز شنبه مورخ 23/10/1402 از ساعت 8 تا 10 در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

در زیر اسامی کاندیداها به همراه کارنامک آنها ذکر شده است

1- کاندیداهای انجمن های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2- کاندیداهای انجمن های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی