فهرست انتشارات و گزارشات منتشره

 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • ۸ دی ۱۳۹۸
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • ۱ مرداد ۱۳۹۸
 • گردآورنده : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • ۱ بهمن ۱۳۹۷
 • گردآورنده : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • ۱ بهمن ۱۳۹۷
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • ۱ بهمن ۱۳۹۷
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • ۱ آبان ۱۳۹۸
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • دبیرخانه شورای عالی عتف
 • ۱ آذر ۱۳۹۷