ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری (وابسته به دبیرخانه شورای عالی عتف)

شماره و تاریخ نشریه

 دریافت و مشاهده فایل PDF

 

نشریه شماره 41

مرداد ماه 1399

خبرنامه عتف

 

نشریه شماره 40

تیرماه 1399

خبرنامه عتف

 

نشریه شماره 39

خرداد ماه 1399

خبرنامه عتف

 

نشریه شماره 38

اسفند ماه 1398

خبرنامه عتف

 

نشریه شماره 37

بهمن ماه 1398

خبرنامه عتف

 

نشریه شماره 36

آذرماه 1398

خبرنامه عتف

 

نشریه شماره 35

آذرماه 1398

خبرنامه عتف

 

 

نشریه شماره 34

آبانماه 1398

خبرنامه عتف

 

نشریه شماره 33

شهریور 1398

خبرنامه عتف   

 

نشریه شماره 32

مرداد ماه 1398

خبرنامه عتف